We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Suffering from truth decay? Brush up on your Bible.

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 25:1-22.

Index: Afrikaans

 

Psalms 25

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

25:1 ‘n Psalm van Dawid. Alef. Tot U, o HERE, hef ek my siel op.

25:2 Bet. My God, op U vertrou ek; laat my nie beskaamd staan nie; laat my vyande oor my nie juig nie.

25:3 Gimel. Ja, almal wat U verwag, sal nie beskaamd staan nie. Hulle sal beskaamd staan wat troueloos handel sonder oorsaak.

25:4 Dalet. HERE, maak my u weë bekend; leer my u paaie.

25:5 He. Lei my in u waarheid en leer my, want U is die God van my heil. U verwag ek die hele dag.

25:6 Sajin. Dink, HERE, aan u barmhartigheid en u goedertierenhede, want dié is van ewigheid af.

25:7 Get. Dink nie aan die sondes van my jonkheid en aan my oortredinge nie; dink aan my na u goedertierenheid, om u goedheid ontwil, o HERE!

25:8 Tet. Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg.

25:9 Jod. Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer.

25:10 Kaf. Al die paaie van die HERE is goedertierenheid en trou vir die wat sy verbond en sy getuienisse bewaar.

25:11 Lamed. Om u Naam ontwil, HERE, vergeef my ongeregtigheid, want dit is groot.

25:12 Mem. Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies.

25:13 Noen. Hy self sal vernag in die goeie, en sy nageslag sal die land besit.

25:14 Samek. Die verborgenheid van die HERE is vir die wat Hom vrees, en sy verbond om hulle dit bekend te maak.

25:15 Ajin. My oë is altyddeur op die HERE, want Hy sal my voete uit die net uitlei.

25:16 Pe. Wend U tot my en wees my genadig, want ek is eensaam en ellendig.

25:17 Sade. Die benoudhede van my hart is wyd uitgestrek; lei my uit my angste.

25:18 Resj. Aanskou my ellende en my moeite, en vergeef al my sondes.

25:19 Resj. Aanskou my vyande, want hulle is talryk, en hulle haat my met ‘n gewelddadige haat.

25:20 Sjin. Bewaar my siel en red my; laat my nie beskaamd staan nie, want by U skuil ek.

25:21 Tau. Laat vroomheid en opregtheid my bewaar, want U verwag ek.

25:22 o God, verlos Israel uit al sy benoudhede!