We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God is a know-all

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 50:1-23.

Index: Afrikaans

 

Psalms 50

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

50:1 ‘n Psalm van Asaf. Die God van die gode, die HERE, spreek en roep die aarde, van die opgang van die son af tot sy ondergang toe.

50:2 Uit Sion, die volkomenheid van skoonheid, verskyn God in ligglans.

50:3 Onse God kom en kan nie swyg nie. Vuur verteer voor sy aangesig, en rondom Hom storm dit geweldig.

50:4 Hy roep na die hemel daarbo, en na die aarde, om sy volk te oordeel:

50:5 Versamel my gunsgenote vir My, hulle wat my verbond by die offer sluit!

50:6 En- die hemele verkondig sy geregtigheid, want God staan gereed om te oordeel! Sela.

50:7 Hoor, my volk, dat Ek kan spreek; Israel, dat Ek jou dit kan inskerp: Ek is God, jou God!

50:8 Oor jou offers bestraf Ek jou nie, en jou brandoffers is altyddeur voor My.

50:9 Ek hoef uit jou huis geen stier te neem of bokke uit jou krale nie;

50:10 want al die wilde diere van die bos is myne, die vee op berge by duisende.

50:11 Ek ken al die voëls van die berge, en wat roer op die veld, is van My.

50:12 As Ek honger het, sal Ek jou dit nie sê nie; want die wêreld is myne en sy volheid.

50:13 Sou Ek vleis van stiere eet of bloed van bokke drink?

50:14 Offer dank aan God, en betaal jou geloftes aan die Allerhoogste;

50:15 en roep My aan in die dag van benoudheid: Ek sal jou uithelp, en jy moet My eer.

50:16 Maar aan die goddelose sê God: Wat vertel jy nog my insettinge en neem jy my verbond in jou mond-

50:17 terwyl jy die tug haat en my woorde agter jou werp?

50:18 As jy ‘n dief sien, dan geval dit jou by hom, en jou deel is met die egbrekers.

50:19 Jou mond laat jy los in boosheid, en jou tong vleg bedrog.

50:20 Jy sit en praat teen jou broer, die seun van jou moeder beskimp jy.

50:21 Hierdie dinge het jy gedoen, en sou Ek swyg? Jy dink Ek is net soos jy! Ek gaan jou straf en jou dit ordelik voor oë stel.

50:22 Verstaan dit tog, o Godvergeters, sodat Ek nie verskeur sonder dat iemand red nie.

50:23 Die een wat dank offer, eer My; en die een wat op sy weg ag gee, hom sal Ek die heil van God laat geniet.