We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Rainbows - a gift from God

Bible – Afrikaans – Spreuke van Salomo Chapter 22:1-29.

Index: Afrikaans

 

Spreuke van Salomo 22

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

22:1 ‘n Naam is verkiesliker as groot rykdom, guns beter as silwer en as goud.

22:2 Rykes en armes ontmoet mekaar, die HERE het hulle almal gemaak.

22:3 ‘n Skrander mens sien die onheil en verberg hom, maar die eenvoudiges gaan verder en word gestraf.

22:4 Die loon van nederigheid is die vrees van die HERE, is rykdom en eer en die lewe.

22:5 Dorings, vangnette lê op die pad van die verkeerde; hy wat sy siel wil bewaar, bly ver weg daarvandaan.

22:6 Oefen die seun volgens die eis van sy weg; dan sal hy, ook as hy oud word, daar nie van afwyk nie.

22:7 Die ryke heers oor die armes, en hy wat leen, is ‘n slaaf van die man wat uitleen.

22:8 Wie onreg saai, sal onheil maai; en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn.

22:9 Wie vriendelik is, hy word geseën, omdat hy van sy brood aan die arme gee.

22:10 Dryf die spotter weg, dan gaan die twis weg; en die stryery en die geskimp hou op.

22:11 Hy wat reinheid van hart liefhet, wie se lippe aangenaam is–die koning is sy vriend.

22:12 Die oë van die HERE bewaar kennis; daarom verydel Hy die woorde van die ontroue.

22:13 Die luiaard sê: Daar is ‘n leeu buitekant; ek kan in die middel van die strate gedood word!

22:14 Die mond van die vreemde vroue is ‘n diep kuil; hy op wie die HERE vertoornd is, sal daarin val.

22:15 As die sotheid vassit in die hart van die seun, die tugroede sal dit daaruit verwyder.

22:16 Wie die arme verdruk, bevoordeel hom; hy wat aan die ryke gee, verarm hom net.

22:17 Gee gehoor en luister na die woorde van die wyse manne, en let op my kennis.

22:18 Want dit is lieflik as jy dit in jou binneste bewaar; mag hulle tesame gereed lê op jou lippe.

22:19 Dat jou vertroue op die HERE mag wees, daarom onderwys ek jou vandag, ja, vir jou.

22:20 Het ek jou nie kernagtige spreuke voorgeskrywe met raadgewinge en kennis,

22:21 om jou bekend te maak waarheid, betroubare woorde, sodat jy woorde van waarheid kan antwoord aan die wat jou stuur nie?

22:22 Beroof die arme nie, omdat hy arm is, en verbrysel die ellendige nie in die poort nie.

22:23 Want die HERE sal hulle saak verdedig en hulle berowers van die lewe berowe.

22:24 Verkeer nie met ‘n driftige man nie, en met ‘n opvlieënde man moet jy nie omgaan nie,

22:25 sodat jy nie gewend raak aan sy paaie en ‘n strik vir jouself span nie.

22:26 Wees nie onder die wat ‘n handslag gee, onder die wat vir skulde borg staan nie.

22:27 As jy nie het om te betaal nie, waarom sal hulle jou bed onder jou uit neem?

22:28 Die ou grenslyne wat jou vaders gemaak het, moet jy nie verlê nie.

22:29 Sien jy ‘n man wat vaardig is in sy werk–hy kan voor konings staan, hy hoef nie voor geringes te staan nie.

 


image_print