We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Read the Bible -- It will scare the hell out of you.

FREE Online Croatian Bible. 1 Chronicles Chapter 2:1-55.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Chronicles 2

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

2:1 Evo Izraelovih sinova: Ruben, Šimun, Levi, Juda, Jisakar i Zebulun,

2:2 Dan, Josip i Benjamin, Naftali, Gad i Ašer.

2:3 Judini sinovi: Er, Onan i Šela. Ta mu je tri rodila Kanaanka, Šuina kći. Ali Er, Judin prvenac, bijaše nevaljao u Jahvinim očima i Jahve ga pogubi.

2:4 Njegova nevjesta Tamara rodi mu Peresa i Zeraha. U svemu je bilo pet Judinih sinova.

2:5 Peresovi su sinovi bili: Hesron i Hamul.

2:6 Zerahovi su sinovi bili: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara; u svemu pet.

2:7 Karmijevi su sinovi bili: Akar, koji je nanio zlo Izraelu prekršivši kletvu.

2:8 A sinovi Etanovi: Azarja.

2:9 Hesronovi sinovi koji mu se rodiše bijahu: Jerahmeel, Ram i Kelubaj.

2:10 Ram rodi Aminadaba, a Aminadab rodi Nahšona, kneza Judinih sinova.

2:11 Nahšon rodi Salmu, Salma rodi Boaza.

2:12 Boaz rodi Obeda, Obed rodi Jišaja.

2:13 Jišaj rodi prvenca Eliaba, drugog Abinadaba, trećeg Šimu,

2:14 četvrtog Netanela, petog Radaja,

2:15 šestog Osema, sedmoga Davida.

2:16 Sestre im: Sarviju i Abigajilu. Sarvijini su sinovi bili: Abišaj, Joab, Asahel, trojica.

2:17 Abigajila je rodila Amasu, Amasin je otac bio Jišmaelac Jeter.

2:18 Hesronov sin Kaleb imao je sa ženom Azubom i s Jeriotom sinove, a sinovi su mu bili: Ješer, Šobab i Ardon.

2:19 Kad je umrla Azuba, uze Kaleb za ženu Efratu i ona mu rodi Hura.

2:20 Hur rodi Urija, a Uri rodi Besalelu.

2:21 Potom Hesron uze kćer Makira, oca Gileadova; uzeo ju je za ženu kad mu je bilo šezdeset godina i ona mu rodi Seguba.

2:22 Segub rodi Jaira, koji je imao dvadeset i tri grada u gileadskoj zemlji.

2:23 Ali su Gešurci i Aramejci osvojili od njih Jairova Sela, Kenat sa selima, šezdeset gradova. To su sve osvojili sinovi Makira, oca Gileadova.

2:24 Kad je umro Hesron u Kaleb Efrati, Hesronova žena Abija rodi mu Ašhura, oca Tekoina.

2:25 Sinovi Jerahmeela, Hesronova prvenca, bili su: prvenac Ram, pa Buna, Oren, Osem i Ahija.

2:26 Jerahmeel je imao i drugu ženu, zvala se Atara, koja je bila Onamova majka.

2:27 Sinovi Rama, Jerahmeelova prvenca, bili su Maas, Jamin i Eker.

2:28 Onamovi su sinovi bili: Šamaj i Jada; Šamajevi sinovi: Nadab i Abišur.

2:29 Abišurova se žena zvala Abihajla, koja mu rodi Ahbana i Molida.

2:30 Nadabovi su sinovi bili: Seled i Afajim, ali je Seled umro bez djece.

2:31 Sinovi su Afajimovi bili: Jiši; Jišijevi sinovi: Šešan; Šešanov sin Ahlaj.

2:32 Sinovi Jade, brata Šamajeva, bili su: Jeter i Jonatan; ali je Jeter umro bez djece.

2:33 Jonatanovi su sinovi bili: Pelet i Zaza. To su bili Jerahmeelovi sinovi.

2:34 Šešan nije imao sinova, nego kćeri; ali je Šešan imao slugu Egipćanina po imenu Jarhu.

2:35 Zato je Šešan dao kćer sluzi Jarhi za ženu i ona mu rodi Ataja.

2:36 Ataj rodi Natana, Natan rodi Zabada.

2:37 Zabad rodi Eflala, Eflal rodi Obeda;

2:38 Obed rodi Jehua, Jehu rodi Azarju,

2:39 Azarja rodi Helesa, Heles rodi Elasu;

2:40 Elasa rodi Sismaja, Sismaj rodi Šaluma,

2:41 Šalum rodi Jekamju, Jekamja rodi Elišamu.

2:42 Sinovi Kaleba, Jerahmeelova brata, bili su: njegov prvenac Meša, otac Zifov; sinovi oca Mareše bili su: Hebron.

2:43 Hebronovi sinovi Korah, Tapuah, Rekem i Šema.

2:44 Šema rodi Rahama, oca Jorkoamova, a Rekem rodi Šamaja.

2:45 Šamajev je sin bio Maon, a Maon je bio otac Bet-Sarov.

2:46 Efa, Kalebova inoča, rodila je Harana, Mosu i Gazeza; Haran je rodio Gazeza.

2:47 Johdajevi su sinovi bili: Regem, Jotam, Gešan, Felet, Efa i Šaaf.

2:48 Maaka, Kalebova inoča, rodila je Šebera i Tirhanu.

2:49 Rodila je Šaafa, oca Madmanina, Ševu, oca Makbenina, i oca Gibina; a Kalebova je kći bila Aksa.

2:50 To su bili sinovi Kalebovi. A sinovi Hura, Efratina prvenca: Šobal, otac Kirjat Jearimov,

2:51 Salma, otac Betlehemov, i Haref, otac Bet-Gaderov.

2:52 A sinovi Šobala, oca Kirjat Jearimova: Reaja, polovica Manahaćana.

2:53 Kirjatjearimske su porodice bile: Jitrani, Pućani, Šumaćani i Mišrani; od njih su potekli Soraćani i Eštaoljani.

2:54 Salmini su sinovi: Betlehem, Netofaćani, Atrot, Bet Joab i polovina Manahaćana, Saraćani.

2:55 Književničke obitelji koje su živjele u Jabesu bile su: Tiraćani, Simeaćani, Sukaćani. To su Kinejci koji su potekli od Hamata, oca Rekabova doma.

 


image_print