We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Jesus: more relevant than we could ever comprehend

FREE Online Croatian Bible. 1 Chronicles Chapter 3:1-24.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Chronicles 3

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

3:1 Ovo su Davidovi sinovi koji mu se rodiše u Hebronu: prvenac Amnon od Jizreelke Ahinoame, drugi Daniel od Karmelke Abigajle,

3:2 treći Abšalom, sin Maake, kćeri Talmaja, gešurskoga kralja, četvrti Adonija, sin Hagitin,

3:3 peti Šefatja od Abitale, šesti Jitream od njegove žene Egle.

3:4 Šest mu se sinova rodilo u Hebronu, gdje je kraljevao sedam godina i šest mjeseci; a trideset je i tri godine kraljevao u Jeruzalemu.

3:5 Ovi mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu: Šimeja, Šobab, Natan i Salomon; četiri od Bat-Šebe, kćeri Amielove.

3:6 Jibhar, Elišama, Elifalet,

3:7 Nogah, Nefeg, Jafija,

3:8 Elišama, Elijada, Elifelet: devet.

3:9 Sve Davidovi sinovi osim inočkih sinova i njihove sestre Tamare.

3:10 Salomonov je sin bio Roboam, njegov sin Abija, njegov sin Asa, njegov sin Jošafat,

3:11 njegov sin Joram, njegov sin Ahazja, njegov sin Joaš,

3:12 njegov sin Amasja, njegov sin Azarja, njegov sin Jotam,

3:13 njegov sin Ahaz, njegov sin Ezekija, njegov sin Manaše,

3:14 njegov sin Amon, njegov sin Jošija.

3:15 Jošijini su sinovi bili: prvenac Johanan, drugi Jojakim, treći Sidkija, četvrti Šalum.

3:16 Jojakimovi su sinovi bili: Jekonija, njegov sin, i Sidkija, njegov sin.

3:17 Sinovi sužnja Jekonje bili su Šealtiel, njegov sin,

3:18 Malkiram, Pedaja, Šenasar, Jekamja, Jošama i Nebadja.

3:19 Pedajini su sinovi bili: Zerubabel i Šimej; Zerubabelovi sinovi: Mešulam i Hananija, i sestra im Šelomita.

3:20 Hašuba, Ohel, Berekja, Hasadja i Jušab-Hesed, njih petorica.

3:21 Hananijini su sinovi bili: Pelatja i Jišaja, Refajini sinovi, Arnanov sin, Obadjin sin, Šekanijin sin.

3:22 Šekanijini su sinovi bili: Šemaja, a Šemajini su sinovi bili: Hatuš, Jigal, Barijah, Nearja i Šafat, šestorica.

3:23 Nearjini su sinovi bili Elijoenaj, Ezekija i Azrikam, trojica.

3:24 Elijoenajevi su sinovi bili Hodavja, Elijašib, Felaja, Akub, Johanan, Delaja i Anani, sedmorica.

 


image_print