We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Jesus Christ is the shelter from life's storm.

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Job Chapter 36:1-33.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 36

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

36:1 Elihu ging nog voort, en zeide:

36:2 Verbeid mij een weinig, en ik zal u aanwijzen, dat er nog redenen voor God zijn.

36:3 Ik zal mijn gevoelen van verre ophalen, en mijn Schepper gerechtigheid toewijzen.

36:4 Want voorwaar, mijn woorden zullen geen valsheid zijn; een, die oprecht is van gevoelen, is bij u.

36:5 Zie, God is geweldig, nochtans versmaadt Hij niet; geweldig is Hij in kracht des harten.

36:6 Hij laat den goddeloze niet leven, en het recht der ellendigen beschikt Hij.

36:7 Hij onttrekt Zijn ogen niet van den rechtvaardige, maar met de koningen zijn zij in den troon; daar zet Hij hen voor altoos, en zij worden verheven.

36:8 En zo zij, gebonden zijnde in boeien, vast gehouden worden met banden der ellende;

36:9 Dan geeft Hij hun hun werk te kennen, en hun overtredingen, omdat zij de overhand genomen hebben;

36:10 En Hij openbaart het voor hunlieder oor ter tucht, en zegt, dat zij zich van de ongerechtigheid bekeren zouden.

36:11 Indien zij horen, en Hem dienen, zo zullen zij hun dagen eindigen in het goede, en hun jaren in liefelijkheden.

36:12 Maar zo zij niet horen, zo gaan zij door het zwaard door, en zij geven den geest zonder kennis.

36:13 En die met het hart huichelachtig zijn, leggen toorn op; zij roepen niet, als Hij hen gebonden heeft.

36:14 Hun ziel zal in de jonkheid sterven, en hun leven onder de schandjongens.

36:15 Hij zal den ellendige in zijn ellende vrijmaken, en in de onderdrukking zal Hij het voor hunlieder oor openbaren.

36:16 Alzo zou Hij ook u afgekeerd hebben van den mond des angstes tot de ruimte, onder dewelke geen benauwing zou geweest zijn; en het gerecht uwer tafel zou vol vettigheid geweest zijn.

36:17 Maar gij hebt het gericht des goddelozen vervuld; het gericht en het recht houden u vast.

36:18 Omdat er grimmigheid is, wacht u, dat Hij u misschien niet met een klop wegstote; zodat u een groot rantsoen er niet zou afbrengen.

36:19 Zou Hij uw rijkdom achten, dat gij niet in benauwdheid zoudt zijn; of enige versterkingen van kracht?

36:20 Haak niet naar dien nacht, als de volken van hun plaats opgenomen worden.

36:21 Wacht u, wend u niet tot ongerechtigheid; overmits gij ze in dezen verkoren hebt, uit oorzake van de ellende.

36:22 Zie, God verhoogt door Zijn kracht; wie is een Leraar, gelijk Hij?

36:23 Wie heeft Hem gesteld over Zijn weg? Of wie heeft gezegd: Gij hebt onrecht gedaan?

36:24 Gedenk, dat gij Zijn werk groot maakt, hetwelk de lieden aanschouwen.

36:25 Alle mensen zien het aan; de mens schouwt het van verre.

36:26 Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet; er is ook geen onderzoeking van het getal Zijner jaren.

36:27 Want Hij trekt de druppelen der wateren op, die den regen na zijn damp uitgieten;

36:28 Welke de wolken uitgieten, en over den mens overvloediglijk afdruipen.

36:29 Kan men ook verstaan de uitbreidingen der wolken, en de krakingen Zijner hutte?

36:30 Zie, Hij breidt over hem Zijn licht uit, en de wortelen der zee bedekt Hij.

36:31 Want daardoor richt Hij de volken; Hij geeft spijze ten overvloede.

36:32 Met handen bedekt Hij het licht, en doet aan hetzelve verbod door dengene, die tussen doorkomt.

36:33 Daarvan verkondigt Zijn geklater, en het vee; ook van den opgaanden damp.

 


image_print