We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Have you thanked God today?

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Job Chapter 39:1-30.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 39

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

39:1 (39:4) Weet gij den tijd van het baren der steengeiten? Hebt gij waargenomen den arbeid der hinden?

39:2 (39:5) Zult gij de maanden tellen, die zij vervullen, en weet gij den tijd van haar baren?

39:3 (39:6) Als zij zich krommen, haar jongen met versplijting voortbrengen, haar smarten uitwerpen?

39:4 (39:7) Haar jongen worden kloek, worden groot door het koren; zij gaan uit, en keren niet weder tot dezelve.

39:5 (39:8) Wie heeft den woudezel vrij henengezonden, en wie heeft de banden des wilden ezels gelost?

39:6 (39:9) Dien Ik de wildernis tot zijn huis besteld heb, en het ziltige tot zijn woningen.

39:7 (39:10) Hij belacht het gewoel der stad; het menigerlei getier des drijvers hoort hij niet.

39:8 (39:11) Dat hij uitspeurt op de bergen, is zijn weide; en hij zoekt allerlei groensel na.

39:9 (39:12) Zal de eenhoorn u willen dienen? Zal hij vernachten aan uw kribbe?

39:10 (39:13) Zult gij den eenhoorn met zijn touw aan de voren binden? Zal hij de laagten achter u eggen?

39:11 (39:14) Zult gij op hem vertrouwen, omdat zijn kracht groot is, en zult gij uw arbeid op hem laten?

39:12 (39:15) Zult gij hem geloven, dat hij uw zaad zal wederbrengen, en vergaderen tot uw dorsvloer?

39:13 (39:16) Zijn van u de verheugelijke vleugelen der pauwen? Of de vederen des ooievaars, en des struisvogels?

39:14 (39:17) Dat zij haar eieren in de aarde laat, en in het stof die verwarmt.

39:15 (39:18) En vergeet, dat de voet die drukken kan, en de dieren des velds die vertrappen kunnen?

39:16 (39:19) Zij verhardt zich tegen haar jongen, alsof zij de hare niet waren; haar arbeid is te vergeefs, omdat zij zonder vreze is.

39:17 (39:20) Want God heeft haar van wijsheid ontbloot, en heeft haar des verstands niet medegedeeld.

39:18 (39:21) Als het tijd is, verheft zij zich in de hoogte; zij belacht het paard en zijn rijder.

39:19 (39:22) Zult gij het paard sterkte geven? Kunt gij zijn hals met donder bekleden?

39:20 (39:23) Zult gij het beroeren als een sprinkhaan? De pracht van zijn gesnuif is een verschrikking.

39:21 (39:24) Het graaft in den grond, en het is vrolijk in zijn kracht; en trekt uit, den geharnaste tegemoet.

39:22 (39:25) Het belacht de vreze, en wordt niet ontsteld, en keert niet wederom vanwege het zwaard.

39:23 (39:26) Tegen hem ratelt de pijlkoker, het vlammig ijzer des spies en der lans.

39:24 (39:27) Met schudding en beroering slokt het de aarde op, en gelooft niet, dat het is het geluid der bazuin.

39:25 (39:28) In het volle geklank der bazuin, zegt het: Heah! en ruikt den krijg van verre, den donder der vorsten en het gejuich.

39:26 (39:29) Vliegt de sperwer door uw verstand, en breidt hij zijn vleugelen uit naar het zuiden?

39:27 (39:30) Is het naar uw bevel, dat de arend zich omhoog verheft, en dat hij zijn nest in de hoogte maakt?

39:28 (39:31) Hij woont en vernacht in de steenrots, op de scherpte der steenrots en der vaste plaats.

39:29 (39:32) Van daar speurt hij de spijze op; zijn ogen zien van verre af.

39:30 (39:33) Ook zuipen zijn jongen bloed; en waar verslagenen zijn, daar is hij.

 


image_print