We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Questioning God? He made the brain cells you think with

Bible – dutch – FREE Online Hebrew Transliteration. Joel Chapter 4:1-21.

Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joel 4

[1]
[2]
[3]
[4]

4:1 ky hnh bymym hhmh vbjt hhy` `sr `svb `t-sbvt yhvdh vyrvslm.

4:2 vqb&ty `t-kl-hgvym vhvrdtym `l-jmq yhvsp+ vnsp+ty jmm sm jl- jmy vnxlty ysr`l `sr pzrv bgvym v`t-`r&y xlqv.

4:3 v`l-jmy ydv gvrl vytnv hyld bzvnh vhyldh mkrv byyn vystv.

4:4 vgm mh-`tm ly &r v&ydvn vkl glylvt plst hgmvl `tm mslmym jly v`m-gmlym `tm jly ql mhrh `syb gmlkm br`skm.

4:5 `sr-k$py vzhby lqxtm vmxmdy h+bym hb`tm lhyklykm.

4:6 vbny yhvdh vbny yrvslm mkrtm lbny hyvnym lmjn hrxyqm mjl gbvlm.

4:7 hnny mjyrm mn-hmqvm `sr-mkrtm `tm smh vhsbty gmlkm br`skm.

4:8 vmkrty `t-bnykm v`t-bnvtykm byd bny yhvdh vmkrvm lsb`ym `l- gvy rxvq ky yhvh dbr.

4:9 qr`v-z`t bgvym qdsv mlxmh hjyrv hgbvrym ygsv yjlv kl `nsy hmlxmh.

4:10 ktv `tykm lxrbvt vmzmrtykm lrmxym hxls y`mr gbvr `ny.

4:11 jvsv vb`v kl-hgvym m$byb vnqb&v smh hnxt yhvh gbvryk.

4:12 yjvrv vyjlv hgvym `l-jmq yhvsp+ ky sm `sb lsp+ `t-kl-hgvym m$byb.

4:13 slxv mgl ky bsl q&yr b`v rdv ky-ml`h gt hsyqv hyqbym ky rbh rjtm.

4:14 hmvnym hmvnym bjmq hxrv& ky qrvb yvm yhvh bjmq hxrv&.

4:15 sms vyrx qdrv vkvkbym `$pv nghm.

4:16 vyhvh m&yvn ys`g vmyrvslm ytn qvlv vrjsv smym v`r& vyhvh mx$h ljmv vmjvz lbny ysr`l.

4:17 vydjtm ky `ny yhvh `lhykm skn b&yvn hr-qdsy vhyth yrvslm qds vzrym l`-yjbrv-bh jvd.

4:18 vhyh byvm hhv` y+pv hhrym j$y$ vhgbjvt tlknh xlb vkl-`pyqy yhvdh ylkv mym vmjyn mbyt yhvh y&` vhsqh `t-nxl hs+ym.

4:19 m&rym lsmmh thyh v`dvm lmdbr smmh thyh mxm$ bny yhvdh `sr- spkv dm-nqy` b`r&m.

4:20 vyhvdh ljvlm tsb vyrvslm ldvr vdvr.

4:21 vnqyty dmm l`-nqyty vyhvh skn b&yvn.

 


image_print