We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Understanding God would be easier if we had infinite IQ

Bible – Afrikaans – 1 Kronieke Chapter 1:1-54.

Index: Afrikaans

 

1 Kronieke 1

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

1:1 Adam, Set, Enos,

1:2 Kenan, Mahalálel, Jered,

1:3 Henog, Metúsalag, Lameg,

1:4 Noag, Sem, Gam en Jafet.

1:5 Die seuns van Jafet was: Gomer en Magog en Madai en Jawan en Tubal en Meseg en Tiras.

1:6 En die seuns van Gomer was: Askenas en Rifat en Togárma.

1:7 En die seuns van Jawan was: Elísa en Tarsísa, die Kittiërs en Rodaniete.

1:8 Die seuns van Gam was: Kus en Misráim, Put en Kanaän.

1:9 En die seuns van Kus was: Seba en Hawíla en Sabta en Raéma en Sábtega; en die seuns van Raéma was: Skeba en Dedan.

1:10 En Kus was die vader van Nimrod; hy het begin om ‘n geweldenaar op die aarde te wees.

1:11 En Misráim was die vader van die Ludiete en Anamiete en Lehabiete en die Naftuhiete,

1:12 en die Patrusiete en Kasluhiete–waaruit die Filistyne voortgekom het–en die Kaftoriete.

1:13 En Kanaän was die vader van Sidon, sy eersgeborene, en Het

1:14 en die Jebusiete en Amoriete en Girgasiete,

1:15 en die Hewiete en Arkiete en Siniete,

1:16 en die Arwadiete en Semariete en Hamatiete.

1:17 Die seuns van Sem was: Elam en Assur en Arpágsad en Lud en Aram en Us en Hul en Geter en Meseg.

1:18 En Arpágsad was die vader van Selag, en Selag van Heber.

1:19 En vir Heber is twee seuns gebore; die naam van die een was Peleg, want in sy dae het die aardbewoners verdeeld geraak; en sy broer se naam was Joktan.

1:20 En Joktan was die vader van Almódad en Selef en Hasarmáwet en Jerag,

1:21 en Hadóram en Usal en Dikla,

1:22 en Ebal en Abímael en Skeba,

1:23 en Ofir en Hawíla en Jobab. Hulle almal was seuns van Joktan.

1:24 Sem, Arpágsad, Selag,

1:25 Heber, Peleg, Rehu,

1:26 Serug, Nahor, Tera,

1:27 Abram; dit is Abraham.

1:28 Die seuns van Abraham was Isak en Ismael.

1:29 Dit is hulle geslagsregister: die eersgeborene van Ismael was Nébajot, en Kedar en Adbeël en Mibsam,

1:30 Misma en Duma, Massa, Hadad en Tema,

1:31 Jetur, Nafis en Kedma; hulle was die seuns van Ismael.

1:32 En die seuns van Ketúra, die byvrou van Abraham. Sy het gebaar: Simran en Joksan en Medan en Mídian en Jisbak en Suag. En die seuns van Joksan was Skeba en Dedan.

1:33 En die seuns van Mídian was: Efa en Efer en Henog en Abída en Éldaä. Hulle almal was seuns van Ketúra.

1:34 En Abraham was die vader van Isak. Die seuns van Isak was Esau en Israel;

1:35 die seuns van Esau: Élifas, Réhuel en Jehus en Jáelam en Korag.

1:36 Die seuns van Élifas was: Teman en Omar, Sefi en Gáetam, Kenas en Timna en Amalek.

1:37 Die seuns van Réhuel was: Náhat, Serag, Samma en Missa.

1:38 En die seuns van Seïr was: Lotan en Sobal en Síbeon en Ana en Dison en Eser en Disan.

1:39 En die seuns van Lotan was Hori en Homam; en die suster van Lotan was Timna.

1:40 Die seuns van Sobal was: Aljan en Manáhat en Ebal, Sefi en Onam; en die seuns van Síbeon was Aja en Ana.

1:41 Die seuns van Ana was: Dison; en die seuns van Dison was: Hamran en Esban en Jitran en Keran.

1:42 Die seuns van Eser was: Bilhan en Sáäwan en Jáäkan. Die seuns van Disan was Us en Aran.

1:43 En dit is die konings wat in die land Edom geregeer het voordat daar ‘n koning oor die kinders van Israel geregeer het: Bela, die seun van Beor; en die naam van sy stad was Dinhába;

1:44 en Bela het gesterwe, en in sy plek het geregeer Jobab, die seun van Serag, uit Bosra.

1:45 En Jobab het gesterwe, en Husam, uit die land van die Temaniete, het in sy plek geregeer.

1:46 En Husam het gesterwe, en Hadad, die seun van Bedad, wat die Midianiete in die veld van Moab verslaan het, het in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Awit.

1:47 En Hadad het gesterwe, en Samla uit Másreka het in sy plek geregeer.

1:48 En Samla het gesterwe, en Saul uit Réhobot, aan die rivier, het in sy plek geregeer.

1:49 En Saul het gesterwe, en Baäl-Hánan, die seun van Akbor, het in sy plek geregeer.

1:50 Nadat Baäl-Hánan gesterf het, het Hadad in sy plek geregeer; en die naam van sy stad was Pahi; en die naam van sy vrou was Mehetábeël, die dogter van Matred, die dogter van Mésahab.

1:51 Toe Hadad gesterf het, was die vorste van Edom: die vors Timna, die vors Alja, die vors Jetet,

1:52 die vors Oholibáma, die vors Ela, die vors Pinon,

1:53 die vors Kenas, die vors Teman, die vors Mibsar,

1:54 die vors Mágdiël, die vors Iram; dit was die vorste van Edom.