We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

This side of eternity we see only a fraction of the picture

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Prediker Chapter 10:1-20.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Prediker 10

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]

10:1 Een dode vlieg doet de zalf des apothekers stinken en opwellen; alzo een weinig dwaasheid een man, die kostelijk is van wijsheid en van eer.

10:2 Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.

10:3 En ook wanneer de dwaas op den weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem, en hij zegt tot een iegelijk, dat hij dwaas is.

10:4 Als de geest des heersers tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet; want het is medicijn, het stilt grote zonden.

10:5 Er is nog een kwaad, dat ik gezien heb onder de zon, als een dwaling, die van het aangezicht des oversten voortkomt.

10:6 Een dwaas wordt gezet in grote hoogheden, maar de rijken zitten in de laagte.

10:7 Ik heb knechten te paard gezien, en vorsten, gaande als knechten op de aarde.

10:8 Wie een kuil graaft, zal daarin vallen; en wie een muur doorbreekt, een slang zal hem bijten.

10:9 Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden; wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn.

10:10 Indien hij het ijzer heeft stomp gemaakt, en hij slijpt de snede niet, dan moet hij meerder kracht te werk stellen; maar de wijsheid is een uitnemende zaak, om iets recht te maken.

10:11 Indien de slang gebeten heeft, eer der bezwering geschied is, dan is er geen nuttigheid voor den allerwelsprekendsten bezweerder.

10:12 De woorden van een wijzen mond zijn aangenaam; maar de lippen van een zot verslinden hemzelven.

10:13 Het begin der woorden zijns monds is dwaasheid, en het einde zijns monds is boze dolligheid.

10:14 De dwaas maakt wel veel woorden; maar de mens weet niet, wat het zij, dat geschieden zal; en wat na hem geschieden zal, wie zal het hem te kennen geven?

10:15 De arbeid der zotten maakt een iegelijk van hen moede; dewijl zij niet weten naar de stad te gaan.

10:16 Wee u, land! welks koning een kind is, en welks vorsten tot in den morgenstond eten!

10:17 Welgelukzalig zijt gij, land! welks koning een zoon der edelen is, en welks vorsten ter rechter tijd eten, tot sterkte en niet tot drinkerij.

10:18 Door grote luiheid verzwakt het gebint, en door slapheid der handen wordt het huis doorlekkende.

10:19 Men maakt maaltijden om te lachen, en de wijn verheugt de levenden, en het geld verantwoordt alles.

10:20 Vloek den koning niet, zelfs in uw gedachten, en vloek den rijke niet in het binnenste uwer slaapkamer; want het gevogelte des hemels zou de stem wegvoeren, en het gevleugelde zou het woord te kennen geven.

 


image_print