We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God is a know-all

Bible – tagalog_james_john – james

Ang Aklat ni Jacobo

             Bibles International
             3120 Leonard Street, N.E.
          Grand Rapids, Michigan USA 49505-5895

          Copyright 1990 by Bibles International
         The Bible Society of Baptist Mid-Missions
             Cleveland, Ohio 44130

        Paragraph and section headings are translated
        from the New International Version Study Bible,
        copyrighted 1978, with the courteous permission
            of the Zondervan Corporation

         This electronic text version may be freely
         copied or printed and distributed as long
         as this copyright information is included

       Under no circumstances may the text be redistributed
         for sale or if modified in any manner

       Bibles International desires reader's comments at the
       above mentioned address, as well as electronic mail
                 to:

               Bruce McJones
              bmcj@grfn.org

   ----------------------------------------------------------------------

                 JACOBO

     1 Ako ay si Jacobo. Ako ay isang alipin ng Diyos at ng
       Panginoong Jesukristo. Binabati ko ang labindalawang lipi ng
     Israel na nakakalat sa iba't ibang bansa.

     Mga Pagsubok at Tukso

       2 Mga kapatid ko, ituring ninyong buong kagalakan kapag
     dumaranas kayo ng iba't ibang pagsubok. 3 Alam ninyo na ang
     pagsubok sa inyong pananampalataya ay nakagagawa ng pagtitiis.
     4 Hayaan ninyong tapusin ng pagtitiis ang kaniyang ganap na gawa
     upang kayo ay maging ganap at buo. Sa gayon, kayo ay walang
     anumang kakulangan. 5 Kung ang sinuman sa inyo ay nagkukulang ng
     karunungan, humingi siya sa Diyos at iyon ay ibibigay sa kaniya.
     Ang Diyos ay nagbibigay nang masagana sa lahat ng tao at hindi
     nanunumbat. 6 Ngunit kapag siya ay humingi, hayaan siyang
     humingi na may pananampala-taya at walang pag-aalinlangan. Ang
     taong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon sa dagat na
     tinatangay at ipinapadpad ng hangin. 7 Ang taong nag-aalinlangan
     ay hindi dapat mag-isip na siya ay tatanggap ng anuman mula sa
     Panginoon. 8 Ang taong nagdadalawang-isip ay hindi matatag sa
     lahat ng kaniyang mga lakad.
       9 Hayaang magalak ang kapatid na may mababang kalagayan sa
     kaniyang pagkakataas. 10 Magalak din naman ang mayaman sa
     kaniyang pagkakababa dahil tulad ng bulaklak ng damo siya ay
     lilipas. 11 Ang araw ay sumisikat na may matinding init at ang
     damo ay nalalanta. Ang bulaklak ng damo ay nalalagas at ang
     kaakit-akit na anyo nito ay nasisira. Gayon din naman ang
     mayaman, siya ay lumilipas sa kaniyang mga lakad.
       12 Pinagpala ang taong nagtitiis ng pagsubok dahil kapag siya
     ay nasubok na, tatanggap siya ng putong ng buhay. Ito ang
     ipinangako ng Panginoon sa kanila na umiibig sa kaniya.
       13 Huwag sabihin ng sinumang tinutukso, na siya ay tinutukso
     ng Diyos. Ang Diyos ay hindi maaaring matukso ng mga kasamaan ni
     hindi niya tinutukso ang sinuman. 14 Ang bawat tao ay natutukso
     kapag siya ay nahihila ng kaniyang sariling pita at nasisilo.
     15 Kapag ang pita ay naglihi, ito ay nanganganak ng kasalanan.
     Kung ang kasalanan ay malaki na, ito ay nagbubunga ng kamatayan.
       16 Minamahal kong mga kapatid, huwag kayong magsilihis. 17 Ang
     bawat mabuti at ganap na kaloob ay mula sa itaas at nagbubuhat sa
     Ama ng mga liwanag. Siya ang Ama na walang pagbabago ni anino man
     ng paggalaw. 18 Sa kaniyang sariling kalooban ay iniluwal niya
     tayo sa pamamagitan ng salita ng katotohanan. Ito ay upang tayo
     ay maging isang uri ng mga unang-bunga ng kaniyang mga nilikha.

     Pakikinig at Pagsasagawa

       19 Kaya nga minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat
     maging maagap sa pakikinig. Siya ay dapat maging mahinahon sa
     pagsasalita at hindi madaling mapoot. 20 Ang poot ng tao ay
     hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. 21 Kaya nga iwaksi ninyo
     ang lahat ng karumihan at labis na kasamaan. Tanggapin ninyong
     may kababaang loob ang salitang isinug-pong sa inyo na
     makapagliligtas sa inyong mga kaluluwa.
       22 Gawin ninyo ang salita. Huwag kayong maging tagapakinig
     lang ng salita na ang inyong mga sarili ang dinadaya ninyo.
     23 Ang sinumang tagapakinig ng salita ngunit hindi taga-pagsagawa
     nito ay natutulad sa isang taong minamasdan ang kaniyang likas na
     mukha sa salamin. 24 Pagkatapos niyang masdan ang kaniyang
     sarili, siya ay lumisan at nalimot niya kaagad kung ano ang
     kaniyang anyo. 25 Ngunit ang sinumang tumitingin sa ganap na
     kautusan ng kalayaan at nananatili rito ay hindi nakalilimot na
     tagapakinig sa halip siya ay taga-pagsagawa ng gawain. Ang taong
     ito ay pagpapalain sa kaniyang ginagawa.
       26 Kung ang sinuman sa inyo ay tila makadiyos na hindi
     pinipigil ang kaniyang dila ngunit dinadaya ang kaniyang puso,
     ang kaniyang pagkamakadiyos ay walang kabuluhan. 27 Ang dalisay
     at malinis na pagkamakadiyos sa harapan ng Diyos at ng Ama ay
     ito: Dalawin ang mga ulila at ang mga babaing balo sa kanilang
     kapighatian. Ingatan ang kaniyang sarili na hindi mabahiran ng
     sanlibutan.

     Huwag Magkaroon ng Pagtatangi

     2 Mga kapatid ko, ang pananampalatayang nasa inyo ay sa
       Panginoong Jesukristo na Panginoon ng kaluwalhatian. Huwag
     magkaroon ng pagtatangi ng mga tao ang pananampa-latayang ito.
     2 Maaaring may pumasok sa inyong bahay-sambahan na isang taong
     may gintong singsing at marangyang kasuotan. Maaaring may
     pumasok din na isang taong dukha na napakarumi ng damit.
     3 Maaaring higit ninyong binigyan ng pansin ang may marangyang
     kasuotan at sinabi sa kaniya: Maupo po kayo rito sa magandang
     dako. Sa taong dukha ay sinabi: Tumayo ka na lang dito o di kaya
     ay maupo ka sa patungan ng aking paa. 4 Hindi ba kayo rin ay may
     mga pagtatangi-tangi sa inyong mga sarili? Kayo ay naging mga
     manghahatol na may masasamang isipan.
       5 Makinig kayo, minamahal kong mga kapatid. Hindi ba pinili ng
     Diyos ang mga dukha sa sanlibutang ito na mayayaman sa
     pananampalataya? Pinili silang tagapagmana ng kahariang
     ipinangako niya sa mga umiibig sa kaniya. 6 Hinamak ninyo ang
     taong dukha. Ang mayayaman ang umaapi sa inyo at kumakaladkad sa
     inyo sa harap ng mga hukuman, hindi ba? 7 Sila ang lumalait sa
     mabuting pangalan na itinatawag sa inyo, hindi ba?
       8 Kung tinutupad ninyo ang maharlikang kautusan ayon sa
     kasulatan, mabuti ang inyong ginagawa. Ang maharlikang kautusan
     ay: Ibigin mo ang iyong kapuwa tulad ng pag-ibig mo sa iyong
     sarili. 9 Kaya kung kayo ay nagtatangi ng tao, kayo ay
     nagkakasala. Ipinapahayag ng kautusan na kayo ay lumalabag.
     10 Ang sinumang tumutupad sa buong kautusan ngunit natiti-sod sa
     isang bahagi ay nagkakasala sa buong kautusan. 11 Sinabi ng
     Diyos: Huwag kang makiapid. Sinabi rin niyang huwag kang
     papatay. Kung hindi ka man nakiapid ngunit ikaw naman ay pumatay,
     ikaw ay lumabag sa kautusan.
       12 Kayat magsalita ka at gumawang tulad ng mga malapit nang
     hatulan ng kautusan ng kalayaan. 13 Walang kahabagang hahatulan
     ng Diyos ang sinumang nagkait ng kahabagan. Ang kahabagan ay
     nagtatagumpay sa kahatulan.
       14 Mga kapatid ko, kung sabihin ng isang tao na siya ay may
     pananampalataya subalit wala siyang mga gawa, ano ang pakinabang
     noon? Maililigtas ba siya ng pananampalataya? 15 Maaaring ang
     isang kapatid na lalaki o babae ay walang damit o hikahos sa
     pang-araw-araw na pagkain. 16 Ang isa sa inyo ay nagsabi sa
     kanila: Humayo kayo nang payapa. Magpainit kayo at magpakabusog.
     Kung hindi naman ibinigay sa kanila ang mga kailangan ng katawan,
     ano ang pakinabang noon? 17 Ganiyan din ang pananampalataya,
     kung wala itong mga gawa, ito ay patay sa kaniyang sarili.
       18 Maaaring may magsabi: Ikaw ay may pananampalataya, ako ay
     may mga gawa. Ipakita mo ang iyong pananampalata-yang walang mga
     gawa. Ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa
     pamamagitan ng aking mga gawa. 19 Nananampalataya kang iisa ang
     Dios. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay
     nananampalataya at nanginginig.
       20 Ikaw na taong walang kabuluhan, alamin mo ito: Ang
     pananampalatayang walang mga gawa ay patay. 21 Ang ating amang
     si Abraham ay pinaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa, hindi
     ba? Ito ay nang ihandog niya sa dambana ang kaniyang anak na si
     Isaac. 22 Iyong nakita kung papaanong ang pananampalataya ay
     gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa at ang pananampalataya ay
     naging ganap sa pamamagitan ng mga gawa. 23 Ang sinabi ng
     kasulatan ay naganap: Sinampalatayanan ni Abraham ang Diyos. Ito
     ay ibinilang ng Diyos na katuwiran para kay Abraham at tinawag
     siyang kaibigan ng Diyos. 24 Nakikita ninyong ang tao ay
     pinapaging-matuwid sa pamamagitan ng mga gawa at hindi sa
     pamamagitan ng pananampalataya lamang.
       25 Hindi ba sa gayon ding paraan si Rahab na isang patutot ay
     pinaging matuwid sa pamamagitan ng mga gawa? Matapos niyang
     tanggapin ang mga sugo, pinaalis niya sila at pinadaan sa ibang
     landas. 26 Ang katawang walang espiritu ay patay, gayon din ang
     pananampalatayang walang mga gawa.

     Pagpapaamo sa Dila

     3 Mga kapatid ko, alam ninyo na kaming mga guro ay
       tatanggap ng lalong higit na kahatulan. Kaya nga huwag maging
     guro ang marami sa inyo. 2 Tayong lahat ay madalas na
     nagkakamali. Kung ang sinuman ay hindi nagkakamali sa kaniyang
     pananalita, siya ay taong ganap. Napipigil niya ang buo niyang
     katawan.
       3 Tingnan ninyo, nilalagyan natin ng bukado ang bibig ng mga
     kabayo upang tayo ay sundin nila. Sa pamamagitan ng bukado ay
     naililiko natin ang buong katawan nila. 4 Tingnan din ninyo ang
     mga barko. Ang mga ito ay malalaki at itinutulak ng malalakas na
     hangin. Gayunman, bagamat malalaki, ang mga ito ay inililiko ng
     napakaliit na timon saan man naisin ng tagatimon. 5 Gayon din
     ang dila, isang maliit na bahagi ng katawan ngunit nagyayabang ng
     mga dakilang bagay. Tingnan ninyo, ang maliit na apoy ay
     nagpapaliyab ng malaking kagubatan. 6 Ang dila ay tulad ng apoy,
     daigdig ng kalikuan. Ang dila ay bahagi ng ating katawan na
     dumudungis sa kabuuan nito. Sumusunog ito sa lahat ng mga bagay
     tungkol sa ating pamumuhay at ito ay pinag-aapoy ng impiyerno.
       7 Ang tao ay nagpapaamo ng lahat ng uri ng mga hayop at mga
     ibon at mga gumagapang na hayop at mga bagay sa dagat. Ang mga
     hayop na ito ay pinaaamo at napaamo na ng tao. 8 Ngunit walang
     nakapagpaamo sa dila. Ito ay masamang bagay na walang taong
     makapigil. Ito ay puno ng kamandag na nakamamatay.
       9 Sa pamamagitan ng dila ay pinupuri natin ang Diyos Ama.
     Ginagamit din natin ito sa pagsumpa sa mga taong ginawa ng Diyos
     na kawangis niya. 10 Sa pamamagitan ng iisang bibig pinupuri
     natin ang Diyos at isinusumpa ang iba. Mga kapatid ko, hindi
     dapat maging ganito ang mga bagay na ito. 11 Ang bukal ba ay
     nagbubulwak ng matamis at ng mapait na tubig sa iisang butas?
     12 Mga kapatid ko, makapagbubunga ba ng olibo ang puno ng igos? o
     ang puno ng ubas ng igos? Ang bukal ay gayon din, hindi ito
     makapaglalabas ng maalat at matamis na tubig nang sabay.

     Dalawang Uri ng Karunungan

       13 Sino sa inyo ang matalino at nakauunawa? Hayaang ipakita
     niya sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay ang kaniyang mga gawa
     na may mapagpakumbabang karunungan. 14 Maaaring magkaroon ng
     mapait na pag-iinggitan at pagtatalu-talo sa inyong mga puso.
     Kung mayroon man, huwag magyabang at magsinungaling laban sa
     katotohanan. 15 Ang karunungang ito ay hindi nagmumula sa itaas,
     ito ay mula sa mundo. Ang karunungang ito ay mula sa kalikasan ng
     tao, ito ay mula sa diyablo. 16 Kung saan naroon ang pag-
     iinggitan at pagtatalo-talo, naroroon ang kaguluhan at bawat
     masasamang mga bagay.
       17 Ang karunungang nagmumula sa itaas una sa lahat ay,
     dalisay, pagkatapos ay mapayapa, maamo, nagpapasakop, puno ng
     kahabagan at mabubuting bunga. Ito ay hindi nagtatangi at walang
     pagkukunwari. 18 Ang mga mamamayapa ay naghahasik nang mapayapa.
     Sila ay nag-aani ng bunga at ito ay ang katuwiran.

     4 Saan nagmula ang mga labanan at mga pag- aaway-away
       sa inyo? Hindi ba ito ay nagmula sa inyong mga pagnanasa na
     naglalaban sa inyong mga kalooban? 2 Nagnanasa kayo nang masidhi
     ngunit hindi kayo nagkakaroon. Kayo ay pumapatay at nag-iimbot
     ngunit hindi kayo makakamit. Kayo ay nag-aaway-away at
     naglalaban-laban. Hindi kayo nagka-karoon dahil hindi kayo
     humihingi. 3 Nang humingi kayo, hindi kayo nakatanggap sapagkat
     ang inyong paghingi ay masama. Ang inyong hinihingi ay gagamitin
     ninyo sa inyong mga masidhing pagnanasa.
       4 Kayong mga mangangalunyang lalaki at babae, ang
     pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa
     Diyos. Hindi ba ninyo ito alam? Kaya ang sinumang
     makikipagkaibigan sa sanlibutan ay kaaway ng Diyos. 5 Sinasabi
     ng kasulatan: Ang Espiritung nananahan sa atin ay labis na
     naninibugho. Sa palagay ba ninyo ay walang kabuluhan ang
     sinasabing ito ng kasulatan? 6 Tayo ay binigyan ng Diyos nang
     higit pang biyaya. Dahil dito sinabi niya: Sinasalungat ng Diyos
     ang mga mapagmataas ngunit binibigyan niya ng biyaya ang mga
     mapagpakumbaba.
       7 Ipasakop nga ninyo ang inyong mga sarili sa Diyos. Labanan
     ninyo ang diyablo at siya ay lalayo sa inyo. 8 Magsilapit kayo
     sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Kayong mga makasalanan,
     linisin ninyo ang inyong mga kamay. Kayong mga taong
     nagdadalawang-isip, dalisayin ninyo ang inyong mga puso.
     9 Mamighati kayo, magdalamhati at tumangis. Palitan ninyo ang
     inyong pagtawa ng pagdadalamhati. Palitan ninyo ang inyong
     katuwaan ng kalungkutan. 10 Magpakumbaba kayo sa harapan ng
     Panginoon at kayo ay itataas niya.
       11 Mga kapatid, huwag kayong magsalita ng masama laban sa
     isa't isa. Ang gumagawa nito at humahatol sa kaniyang kapatid ay
     nagsasalita ng masama laban sa kautusan at humahatol sa kautusan.
     Kung hinahatulan mo ang kautusan, hindi ka tagapagsagawa ng
     kautusan. Ikaw ay manghahatol. 12 Iisa lamang ang nagbibigay ng
     kautusan. Siya ay makapagliligtas at makapupuksa. Sino ka upang
     humatol sa ibang tao?

     Pagyayabang Tungkol sa Kinabukasan

       13 Makinig kayo ngayon, kayong nagsasabing: Ngayon o kaya ay
     bukas, kami ay pupunta sa gayong lunsod. Mananatili kami roon ng
     isang taon. Kami ay mangangalakal at tutubo. 14 Ngunit hindi
     ninyo alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Ano ba ang
     iyong buhay? Ito ay tulad sa isang singaw na sa maikling oras ay
     lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho. 15 Ito ang dapat ninyong
     sabihin: Kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay tayo. Gagawin
     natin ang bagay na ito o ang gayong bagay. 16 Datapuwat ngayon
     ay nagmamapuri kayo sa inyong mga kayabangan. Ang lahat ng
     ganitong pagmamapuri ay napakasama. 17 Kaya nga, ang sinumang
     nakaaalam na gumawa ng mabuti at hindi gumagawa nito ay
     nagkakasala.

     Babala sa Mayayamang Nang-aapi

     5 Mga mayayaman, makinig kayo, kayo ay tumangis at
       pumalahaw sa darating ninyong mga paghihirap. 2 Ang mga
     kayamanan ninyo ay nabulok. Ang mga damit ninyo ay kinain ng
     tanga. 3 Ang mga ginto at pilak ninyo ay kinalawang. Ang
     kalawang ng mga ito ang magiging patotoo laban sa inyo at siyang
     kakain sa inyong mga laman tulad ng apoy. Kayo ay nag-imbak ng
     kayamanan para sa mga huling araw. 4 Tingnan ninyo. Ipinagkait
     ninyo ang mga upa ng mga manggagawang gumapas sa inyong mga
     bukirin. Ang kanilang mga upa ay umiiyak. Ang iyak ng mga
     manggagawang gumapas ay narinig ng Panginoon ng mga hukbo.
     5 Kayo ay namuhay sa mundong ito sa kasaganaan at pagpapasasa.
     Binusog ninyo ang inyong mga puso tulad sa araw ng pagkakatay.
     6 Inyong hinatulan at pinatay ang taong matuwid. Hindi niya kayo
     tinututulan.

     Pagtitiis sa Kahirapan

       7 Mga kapatid ko, magtiis kayo hanggang sa pagbalik ng
     Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka kung papaano siya
     naghihintay sa mahalagang bunga ng lupa. Matiyaga niya itong
     hinihintay hanggang sa pagdating ng una at huling ulan.
     8 Magtiis din nga kayo at patatagin ninyo ang inyong mga loob
     sapagkat malapit na ang pagbabalik ng Panginoon. 9 Mga kapatid,
     huwag kayong maghinagpis sa isa't isa upang hindi kayo mahatulan.
     Tingnan ninyo, ang hukom ay nakatayo sa pintuan.
       10 Mga kapatid, gawin ninyong halimbawa ang mga propeta na
     nangaral sa pangalan ng Panginoon. Sila ang mga halimbawa na
     dumanas ng paghihirap at ng pagtitiis. 11 Tingnan ninyo,
     itinuturing nating pinagpala ang mga nakapagtiis. Narinig ninyo
     ang pagtitiis ni Job at nalaman ninyo ang ginawa ng Diyos.
     Nalaman ninyo na ang Panginoon ay lubhang maawain at mahabagin.
       12 Ngunit higit sa lahat mga kapatid ko, huwag kayong susumpa.
     Huwag kayong susumpa sa pamamagitan ng langit o lupa o ng ano pa
     mang panunumpa. Ang inyong oo ay dapat maging oo, ang inyong
     hindi ay dapat maging hindi upang hindi kayo maging
     mapagpakunwari.

     Ang Panalanging May Pananampalataya

       13 Mayroon bang napipighati sa inyo? Hayaan siyang manalangin.
     Mayroon bang masaya sa inyo? Hayaan siyang magpuri. 14 Mayroon
     bang may malubhang sakit sa inyo? Hayaan siyang tumawag sa mga
     matatanda sa iglesya. Hayaan silang ipanalangin siya at pahiran
     siya ng langis sa pangalan ng Panginoon. 15 Ang panalanging may
     pananampalataya ay makapagpapagaling sa taong maysakit at siya ay
     ibabangon ng Panginoon. Kung mayroon siyang nagawang mga
     pagkakasala, siya ay patatawarin sa mga iyon. 16 Magpahayagan
     kayo ng inyong mga pagkakamali sa isa't isa. Magpanalanginan kayo
     sa isa't isa, upang gumaling kayo. Ang mabisa at taimtim na
     panalangin ng taong matuwid ay maraming nagagawa.
       17 Si Elias ay taong may damdamin ding tulad natin. Mataimtim
     siyang nanalangin na huwag umulan at hindi nga umulan sa lupa sa
     loob nang tatlo at kalahating taon. 18 Muli siyang nanalangin at
     ang langit ay nagbuhos ng ulan, ang lupa ay nagbigay ng ani.
       19 Mga kapatid, maaaring ang isa sa inyo ay lumihis sa
     katotohanan at siya ay napanumbalik ng isa sa inyo. 20 Dapat
     malaman ng nagpanumbalik sa makasalanan mula sa landas ng
     pagkakamali, na siya ay makapagliligtas ng isang kaluluwa mula sa
     kamatayan. Siya ay magtatakip ng maraming kasalanan.