We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Even when life may be difficult, we should thank God for all He does for us—which we do not deserve.
Billy Graham

FREE Online Croatian Bible. 1 Kings Chapter 6:1-38.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Kings 6

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]

6:1 Četiri stotine i osamdesete godine poslije izlaska Izraelaca iz zemlje egipatske, četvrte godine kraljevanja svoga nad Izraelom, mjeseca Ziva – to je drugi mjesec – počeo je Salomon graditi Dom Jahvin.

6:2 Hram što ga je kralj Salomon gradio Jahvi bio je dug šezdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset i pet lakata.

6:3 Trijem pred Hekalom Hrama bio je dvadeset lakata dug, prema širini Hrama, a deset lakata širok, prema dužini Hrama.

6:4 Na Hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama.

6:5 Uza zid Hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju na katove, sve unaokolo.

6:6 Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo Hrama da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove.

6:7 Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić ni dlijeto, ni ikakvo željezno oruđe.

6:8 Ulaz u donji kat bio je s desne strane Hrama, a zavojnim se stubama uspinjalo na srednji kat i sa srednjega na treći.

6:9 Sagradio je tako Hram i dovršio ga; i pokrio ga cedrovim gredama i daskama.

6:10 I sagradi još prigradnju oko cijeloga Hrama; bila je pet lakata visoka, a vezana s Hramom cedrovim gredama.

6:11 I riječ Jahvina stiže Salomonu:

6:12 “To je Dom što ga gradiš … Ako budeš hodio prema naredbama mojim, ako budeš vršio naredbe moje i držao se mojih zapovijedi, tada ću ispuniti tebi obećanje što sam ga dao tvome ocu Davidu:

6:13 prebivat ću među sinovima Izraelovim i neću ostaviti naroda svoga Izraela.”

6:14 I tako Salomon sazida Hram i dovrši ga.

6:15 I obloži iznutra zidove Hrama cedrovim daskama – od poda do stropa obloži ih drvetom iznutra – a daskama čempresovim obloži pod Hrama.

6:16 I načini pregradu od dvadeset lakata, od cedrovih dasaka, s poda pod strop, i odijeli taj dio Hrama za Debir, za Svetinju nad svetinjama.

6:17 A Hekal – Svetište, dio Hrama ispred Debira – imaše četrdeset lakata.

6:18 A po cedrovini unutar Hrama bijahu urezani ukrasi – pleteri od pupoljaka i cvijeća; sve je bilo od cedrovine i nigdje se nije vidio kamen.

6:19 Debir je uredio unutra u Hramu da onamo smjesti Kovčeg saveza Jahvina.

6:20 Debir bijaše dvadeset lakata dug, dvadeset lakata širok i dvadeset lakata visok, a obložio ga je čistim zlatom. Napravio je i Žrtvenik od cedrovine,

6:21 pred Debirom, i obložio ga čistim zlatom.

6:22 I sav je Hram obložio zlatom, sav Hram i sav oltar koji je pred Debirom obložio je zlatom.

6:23 U Debiru načini dva kerubina od maslinova drveta. Bili su visoki deset lakata.

6:24 Jedno je krilo u kerubina bilo pet lakata i drugo je krilo u kerubina bilo pet lakata; deset je lakata bilo od jednoga kraja krila do drugoga.

6:25 I drugi je kerubin bio od deset lakata: jednaka mjera i jednak oblik obaju kerubina.

6:26 Visina jednog kerubina bila je deset lakata, tako i drugoga.

6:27 Smjestio je kerubine usred nutarnje prostorije; širili su svoja krila, tako da je krilo jednoga ticalo jedan zid, a krilo drugoga ticalo drugi zid; u sredini prostorije krila im se doticahu.

6:28 I kerubine je obložio zlatom.

6:29 Po svim zidovima Hrama unaokolo, iznutra i izvana, urezao je likove kerubina, palma i rastvorenih cvjetova,

6:30 zlatom je pokrio i pod Hramu iznutra i izvana.

6:31 A za ulaz u Debir načini dvokrilna vrata od maslinova drveta; dovraci s pragom bijahu na pet uglova.

6:32 Oba krila na vratima od maslinova drveta ukrasi likovima kerubina, palma i rastvorenih cvjetova, i sve ih obloži zlatom; listićima zlata oblijepi kerubine i palme.

6:33 Tako i za ulaz u Hekal načini vrata od maslinova drveta, sa četverokutnim dovracima.

6:34 Oba krila na vratima bijahu od čempresova drveta i oba se otvarahu na jednu i na drugu stranu.

6:35 Urezao je na njima kerubine, palme i rastvorene cvjetove i obložio zlatom sve što bijaše urezano.

6:36 Potom je sagradio unutrašnje predvorje od tri reda klesanog kamena i jednoga reda tesanih greda cedrovih.

6:37 Temelji su Hramu Jahvinu bili položeni četvrte godine, mjeseca Ziva;

6:38 a jedanaeste godine, mjeseca Bula – to je osmi mjesec – Hram je dovršen sa svim dijelovima i sa svim što mu pripada. Salomon ga sagradi za sedam godina.