We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Let us thank God heartily as often as we pray that we have His Spirit in us to teach us to pray. Thanksgiving will draw our hearts out to God and keep us engaged with Him; it will take our attention from ourselves and give the Spirit room in our hearts.
Andrew Murray

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. 1 Kronieken Chapter 14:1-17.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

1 Kronieken 14

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

14:1 Toen zond Hiram, de koning van Tyrus, boden tot David, en cederenhout, en metselaars, en timmerlieden, dat zij hem een huis bouwden.

14:2 En David merkte, dat hem de HEERE tot koning bevestigd had over Israel; want zijn koninkrijk werd ten hoogste verheven, om Zijns volks Israels wil.

14:3 En David nam meer vrouwen te Jeruzalem, en David gewon meer zonen en dochteren.

14:4 Dit nu zijn de namen der kinderen, die hij te Jeruzalem had: Sammua, en Sobab, Nathan en Salomo,

14:5 En Jibchar, en Elisua, en Elpelet,

14:6 En Nogah, en Nefeg, en Jafia,

14:7 En Elisama, en Beeljada, en Elifelet.

14:8 Toen de Filistijnen hoorden, dat David tot koning gezalfd was over het ganse Israel, zo togen al de Filistijnen op om David te zoeken. Toen David dat hoorde zo toog hij uit tegen hen.

14:9 Toen de Filistijnen kwamen, zo spreidden zij zich uit in de laagte van Refaim.

14:10 Toen vraagde David God, zeggende: Zal ik optrekken tegen de Filistijnen, en zult Gij hen in mijn hand geven? En de HEERE zeide tot hem: Trek op, want Ik zal hen in uw hand geven.

14:11 Toen zij nu optogen naar Baal-perazim, zo sloeg hen David daar; en David zeide: God heeft mijn vijanden door mijn hand gescheurd, als een scheur der wateren; daarom noemden zij den naam derzelver plaats Baal-perazim.

14:12 En daar lieten zij hun goden; en David gebood, en zij werden met vuur verbrand.

14:13 Doch de Filistijnen voeren nog voort, en zij verspreidden zich in dat dal.

14:14 En David vraagde God nog eens; en God zeide tot hem: Gij zult niet optrekken achter hen heen; maar omsingel hen van boven, en kom tot hen tegenover de moerbezienbomen.

14:15 En het zal geschieden, als gij hoort het geruis van een gang in de toppen der moerbezienbomen, kom dan uit ten strijde; want God zal voor uw aangezicht uitgegaan zijn, om het leger der Filistijnen te slaan.

14:16 David nu deed, gelijk als hem God geboden had; en zij sloegen het heir der Filistijnen van Gibeon af tot aan Gezer.

14:17 Alzo ging Davids naam uit in al die landen; en de HEERE gaf Zijn verschrikking over al die heidenen.

 


image_print