We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Let Him therefore send and do what He will. By His grace, if we are His, we will face it, bow to it, accept it, and give thanks for it. God’s Providence is always executed in the ‘wisest manner’ possible. We are often unable to see and understand the reasons and causes for specific events in our lives, in the lives of others, or in the history of the world. But our lack of understanding does not prevent us from believing God.
Don Fortner

Bible – turkish – sel04

                             
Pavlus’un
                             SELANİKLİLERE
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1

    Pavlus, Silvanus ve Timoteyus’tan, Baba Tanrı’ya ve Rab İsa
Mesih’e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam!  Size lütuf ve
esenlik olsun.

                             Örnek iman

    2-3 Dualarımızda sizleri anıyor, her zaman hepiniz için
Tanrı’ya şükrediyoruz. İmanın ürünü olan
etkinliğinizi, sevgiye dayanan emeğinizi ve Rabbimiz İsa Mesih’e
bağladığınız ümitten gelen
dayanıklılığınızı Babamız
Tanrı’nın önünde durmadan anıyoruz. 4 Tanrı’nın
sevdiği kardeşlerim, sizleri O’nun seçmiş olduğunu
biliyoruz. 5 Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle
değil, kudretle, Kutsal Ruh’la ve tam bir güvenle ulaştı.
Nitekim biz aranızdayken sizin yararınıza nasıl
yaşadığımızı bilirsiniz.
     6 Siz de büyük sıkıntılara rağmen, Kutsal Ruh’un
verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek bizi ve Rab’bi örnek
aldınız. 7 Böylece Makedonya ve Ahaya’daki bütün imanlılara
örnek oldunuz. 8 Rab’bin sözü sizin aranızdan yayıldı.
Tanrı’ya olan imanınızın haberi yalnız Makedonya ve
Ahaya’ya değil, her yere ulaşmıştır. Artık bizim
bir şey söylememize gerek kalmadı. 9-10 Çünkü insanlar bizi ne kadar
iyi karşıladığınızı kendiliklerinden
söylüyorlar. Yaşayan gerçek Tanrı’ya kulluk etmek ve O’nun ölümden
dirilttiği ve bizleri gelecek gazaptan kurtaran Oğlu
İsa’nın göklerden gelişini beklemek üzere putlardan
Tanrı’ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar.

                                Bölüm 2

                   Pavlus’un Selanik’teki hizmeti

    Kardeşler, size yaptığımız ziyaretin boşa
gitmediğini siz de biliyorsunuz. 2 Bildiğiniz gibi, daha önce
Filipi’de eziyet görmüş ve hakarete uğramıştık. Ama
şiddetli karşı koymalara rağmen, Tanrısal müjdeyi size
duyurmak için Tanrımızdan cesaret aldık. 3
Çağrımızın kaynağında yalan ya da kirli bir emel
olmadığı gibi, bunun hileli bir yönü de yoktur. 4 Tersine,
Tanrı tarafından Müjde’yi emanet almaya layık görüldüğümüz
için, biz insanları değil, yüreklerimizi sınayan
Tanrı’yı hoşnut edecek şekilde konuşuyoruz. 5
Bildiğiniz gibi, hiçbir zaman pohpohlayıcı sözlerle ya da
açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik. Tanrı buna
tanıktır. 6 İnsanlardan gelecek bir övgünün peşinde
değildik – ne sizden, ne başkalarından.
     7 Mesih’in elçileri olarak size
ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama
çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle
davrandık. 8 Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık
ki, sizinle yalnız Tanrı’nın müjdesini değil, kendi
canlarımızı da paylaşmaya razıydık.
İşte sizi o denli seviyorduk! 9 Evet kardeşler, nasıl
uğraşıp didindiğimizi hatırlarsınız.
Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalıştık, Tanrı’nın
müjdesini size duyurduk. 10 İman eden sizlere karşı
davranışımızın ne denli kutsal, doğru ve kusursuz
olduğuna siz tanıksınız; Tanrı da buna
tanıktır. 11 Bildiğiniz gibi, bir baba çocuklarına
nasıl davranırsa, her birinize öyle davrandık. 12 Sizi
yüreklendirdik, teselli ettik. Sizi kendi egemenliği ve yüceliğine
çağıran Tanrı’ya yaraşır biçimde yaşamaya
özendirdik.
     13 Durmadan Tanrı’ya şükretmemiz için bir neden daha var:
Tanrı sözünü bizden işitip kabul ettiğiniz zaman bunu insan sözü
olarak değil, gerçekte olduğu gibi Tanrı sözü olarak
benimsediniz. Siz imanlılarda etkin olan da bu sözdür. 14 Çünkü
kardeşler, siz, Tanrı’nın Yahudiye’de bulunan ve Mesih
İsa’ya bağlı olan topluluklarını örnek
aldınız. Onların Yahudilerden çektiği
sıkıntıların aynısını siz de kendi
yurttaşlarınızdan çektiniz. 15 Rab İsa’yı ve
peygamberleri öldüren, bize de zulmeden Yahudilerdir. Diğer uluslardan
olanlarla konuşmamızı ve böylece onların
kurtulmasını engellemekle Tanrı’nın
hoşnutsuzluğuna yol açıyor ve tüm insanlara düşman
oluyorlar. 16 Böylelikle durmadan günah üstüne günah yığıyorlar.
Ve sonunda Tanrı’nın gazabına uğramış
bulunuyorlar.

                           Geciken ziyaret

    17 Kardeşler, bizler kısa bir süre için düşüncede değil
de bedende sizden ırak düştük. Ama büyük bir özlemle yüzünüzü tekrar
görmek için daha da çok gayret ettik. 18 Evet, yanınıza gelmek
istiyorduk. Hele ben Pavlus, bunu birkaç kez istedim. Ama Şeytan bize
engel oldu. 19 Ümidimiz, sevincimiz kimdir? Rabbimiz İsa geldiği
zaman O’nun önünde övüneceğimiz taç nedir? Siz değil misiniz? 20
Evet, övüncümüz ve sevincimiz sizsiniz.

                                Bölüm 3

    1-3 İşte bu özleme daha fazla dayanacak halimiz kalmayınca
Atina’da yalnız bırakılmaya razı olduk ve Mesih’in
müjdesini yayan Tanrı emektaşı kardeşimiz Timoteyus’u
yanınıza gönderdik. Bu sıkıntılardan ötürü hiç kimse
sarsılmasın diye sizi güçlendirip imanda cesaretlendirmesini istedik.
Sıkıntılardan geçmek üzere belirlendiğimizi siz de
biliyorsunuz. 4 Çünkü sıkıntı çekeceğimizi size önceden,
daha yanınızdayken söylemiştik. Ve bildiğiniz gibi, öyle
oldu. 5 Bu nedenle ben de daha fazla dayanamadım ve acaba
Ayartıcı* bir yolunu bulup sizi ayarttı mı, emeğimiz
boşa mı gitti diye imandaki durumunuzu öğrenmek için Timoteyus’u
gönderdim.

                     Selanik’ten güzel haberler

    6 Ama yanınızdan henüz dönmüş olan Timoteyus,
imanınıza ve sevginize dair bize güzel haberler getirdi. Bizi her
zaman iyi anılarla andığınızı, sizi görmeyi
özlediğimiz kadar sizin de bizi özlediğinizi söyledi. 7 Bu nedenle
kardeşler, bütün çile ve sıkıntılarımız
arasında, imanınızdan ötürü sizinle teselli bulduk. 8 Çünkü siz
Rab’be bağlı kalırsanız, biz gerçekten yaşarız. 9
Tanrımızın önünde sizin adınıza duyduğumuz tüm bu
sevince karşılık olarak Tanrımıza sizin için yeterince
nasıl şükredebiliriz? 10 Sizinle yüz yüze görüşmek ve imandaki
eksiklerinizi tamamlamak için gece gündüz var gücümüzle dua ediyoruz.
     11 Babamız Tanrı’nın kendisi ve Rabbimiz İsa size
kavuşmamız için yolumuzu açsın! 12 Rab, birbirinize ve bütün
insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp
artırsın! 13 Öyle ki, Rabbimiz İsa tüm kutsallarıyla
geldiğinde, Babamız Tanrı’nın önünde kutsallıkta
kusursuz olmanız için yüreklerinizi pekiştirsin.

                                Bölüm 4

                        Tanrı’yı hoşnut etmek

    Kardeşler, nasıl yaşamanız ve Tanrı’yı
nasıl hoşnut etmeniz gerektiğini bizden öğrendiniz. Nitekim
öyle de yaşıyorsunuz. Son olarak bu konuda daha da ilerlemeniz için
Rab İsa adına size rica ediyor, yalvarıyoruz. 2 Rab İsa’nın
yetkisiyle size hangi buyrukları ilettiğimizi biliyorsunuz.
     3-6 Tanrı’nın isteği şudur: kutsal olmanız,
cinsel ahlaksızlıktan kaçınmanız, her birinizin,
Tanrı’yı tanımayan uluslar gibi şehvet tutkusunda
değil, kutsallık ve saygınlık içinde kendine bir eş
alması ve bu konuda haksızlık edip(a) kardeşini aldatmamasıdır.
Daha önce de size söylediğimiz ve sizi uyardığımız
gibi, Rab bütün bu suçlardan ötürü insanları cezalandıracaktır.
7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlıkta değil, kutsallık
içinde yaşamaya çağırdı. 8 Öyleyse, bu
çağrıyı reddeden kişi, insanı değil, size Kutsal
Ruhunu veren Tanrı’yı reddeder.
     9 Kardeşlik sevgisi konusunda kimsenin size bir şey
yazmasına gerek yoktur. Çünkü Tanrı size birbirinizi sevmeyi
öğretti. 10 Aslında tüm Makedonya’daki kardeşlerin hepsini
seviyorsunuz. Kardeşler, size rica ediyoruz, bu konuda daha da ilerleyin.
11 Size buyurduğumuz gibi, sakin bir yaşam sürmeyi, kendi
işinize bakmayı ve ellerinizle çalışmayı amaç edinin.
12 Böylelikle kimseye muhtaç kalmaksızın diğer insanların
önünde saygın bir yaşam sürersiniz.

                        İsa’nın tekrar gelişi

    13 Kardeşler, umutsuzluk içinde yaşayan diğer insanlar gibi
kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlarla ilgili
olarak bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. 14 İsa’nın ölüp
dirildiğine inanıyoruz. İşte böylece Tanrı, İsa’ya
bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da
O’nunla birlikte geri getirecektir. 15 Rab’bin sözüne dayanarak size şunu
bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, Rab’bin gelişine dek diri
kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne
asla geçmeyeceğiz. 16 Rab’bin kendisi, bir emir
bağırtısıyla, baş meleğin sesiyle ve
Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait ölüler
dirilecek. 17 Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış
olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada karşılamak üzere bulutlar
içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte
olacağız. 18 İşte birbirinizi bu sözlerle teselli
edin.

                                Bölüm 5

    Kardeşler, bu olayların zaman ve tarihlerine dair size yazmaya
gerek yoktur. 2 Çünkü siz de çok iyi bilirsiniz ki, Rab’bin günü, gece
hırsız nasıl gelirse öyle gelecektir. 3 İnsanlar, "Her
şey esenlik ve güvenlikte" dedikleri bir anda, gebe kadının
sancılarının aniden bastırması gibi, ani bir
yıkıma uğrayacak ve asla kaçamayacaklar. 4 Ama kardeşler,
siz karanlıkta değilsiniz ki, o gün sizi hırsız gibi
yakalasın. 5 Siz hepiniz ışığın
oğulları, gündüzün oğullarısınız. Geceye ya da
karanlığa ait değiliz. 6 Öyleyse başkaları gibi
uyumayalım, ayık ve uyanık olalım. 7 Çünkü uyuyanlar gece
uyurlar, sarhoş olanlar da gece sarhoş olurlar. 8 Gündüze ait olan
bizler ise, iman ve sevgi zırhını kuşanıp
başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidini giyerek
ayık kalalım. 9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye
değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla
kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. 10 Mesih bizim için öldü;
öyle ki, ister uyanık ister uykuda(b) olalım, O’nunla birlikte
yaşayalım. 11 Bunun için şimdi de yaptığınız
gibi, birbirinizi yüreklendirip birbirinizi ruhça geliştirin.

                       Son öğütler ve selamlar

    12 Kardeşler, aranızda çalışanların, Rab’bin
yolunda size önderlik edip öğüt verenlerin değerini bilmenizi rica
ederiz. 13 Yaptıkları işten ötürü onlara sonsuz saygı ve
sevgi gösterin. Birbirinizle barış içinde yaşayın. 14 Size
yalvarırız kardeşler, boş gezenleri uyarın,
yüreksizleri cesaretlendirin, güçsüzlere destek olun, herkese karşı
sabırlı olun. 15 Sakın kimse kötülüğe kötülükle
karşılık vermesin.  Birbiriniz ve tüm insanlar için her zaman
iyiliği amaçlayın. 16 Her zaman sevinin. 17 Durmadan dua edin. 18 Her
durumda şükredin. Çünkü Tanrı’nın Mesih İsa’da sizin için
istediği budur. 19 Ruh’u söndürmeyin. 20 Peygamberlik sözlerini
küçümsemeyin. 21 Her şeyi sınayın. İyi olana
sımsıkı tutunun. 22 Her çeşit kötülükten
kaçının.
     23 Esenlik kaynağı olan Tanrı’nın kendisi, sizi
tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz,
Rabbimiz İsa Mesih’in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olarak korunsun.
24 Sizi çağıran Tanrı güvenilirdir ve bunu
yapacaktır.
     25 Kardeşler, bizim için dua edin. 26 Bütün kardeşleri kutsal
öpüşle selamlayın. 27 Rab’bin adına size ısrarla
buyuruyorum, bu mektup bütün kardeşlere okunsun.
     28 Rabbimiz İsa Mesih’in lütfu sizinle birlikte olsun.

 Dipnotlar:

(a) kendine bir eş alması ve bu konuda haksızlık edip: ya
da "kendi
     bedenini denetleyebilmesi ve iş konusunda haksızlık
edip."
(b) uyanık…uykuda: yani, "diri…ölmüş."

                              Pavlus’un
                             SELANİKLİLERE
                            İKİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1

    Pavlus, Silvanus ve Timoteyus’tan, Babamız Tanrı’ya ve Rab
İsa Mesih’e ait olan Selanik inanlılar topluluğuna selam! 2 Baba
Tanrı’dan ve Rab İsa Mesih’ten size lütuf ve esenlik olsun.

                            Gelecek yargı

    3 Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı’ya şükran borçluyuz.
Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor
ve her birinizin diğerine olan sevgisi artıyor. 4 Bu nedenle bizler,
katlandığınız tüm zulüm ve sıkıntılar
karşısındaki sabır ve imanınızdan ötürü
Tanrı’nın toplulukları arasında sizinle övünüyoruz.
     5 Bütün bunlar, Tanrı’nın adil yargısının bir
belirtisidir. Sonuç olarak, uğrunda acı çektiğiniz
Tanrı’nın Egemenliğine layık sayılacaksınız.
6-8 Tanrı adil olanı yapacak; size sıkıntı verenlere
sıkıntı ile karşılık verecek,
sıkıntı çeken sizleri ise bizimle birlikte rahatlatacaktır.
Bütün bunlar, Rab İsa ateş alevleri içinde güçlü melekleriyle gökten
gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı
tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları
cezalandıracak. 9-10 Böyleleri, yargı gününde O’nun
varlığından ve gücünün yüceliğinden uzak kalarak sonsuza
dek mahvolma cezasına çarptırılacaklar. Tüm bunlar, Rab’bin
kendi kutsalları arasında yüceltilmek ve bütün imanlılarda
hayranlık uyandırmak üzere geldiği zaman olacaktır. Sizler
ise iman edenlerdensiniz. Çünkü size ettiğimiz tanıklığa
inandınız.
     11 İşte bu nedenle Tanrımız sizi
çağrısına layık görsün ve iyiliğe yönelik her
arzunuzu, imana dayanan her işinizi kendi gücüyle gerçekleştirsin
diye sizin için her zaman dua ediyoruz. 12 Öyle ki, Tanrımızın
ve Rab İsa Mesih’in lütfuyla Rabbimiz İsa’nın adı sizde
yüceltilsin ve siz de O’nda yüceltilesiniz.

                                Bölüm 2

                           Yasa tanımaz adam

    1-2 Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine ve O’nunla birlikte olmak
üzere toplanmamıza gelince: kardeşler, size rica ediyoruz, Rab’bin
gününün gelmiş olduğunu ileri süren herhangi bir ruh, bir söz, ya da
bizden gelmiş gibi gösterilen bir mektup aklınızı hemen
karıştırmasın, sizi telaşlandırmasın. 3
Kimse sizi hiçbir şekilde aldatmasın. Çünkü imandan dönüş(a)
başlamadıkça, mahvolacak olan o yasa tanımaz adam ortaya
çıkmadıkça o gün gelmeyecektir. 4 O adam, tanrı diye anılan
ya da tapılan her şeye karşı gelerek kendini hepsinden yüce
gösterecek, hatta Tanrı’nın tapınağında oturup
kendisini Tanrı ilan edecektir.
     5 Bunları ben daha yanınızdayken size söylediğimi
hatırlamıyor musunuz? 6 Zamanı gelince ortaya
çıkarılacak olan bu adamı şimdilik neyin engellediğini
biliyorsunuz. 7 Evet, yasa tanımazlığın gizli gücü şu
anda bile etkindir; ama bu gücü şimdilik engelleyen, ortadan
kaldırılıncaya dek görevini sürdürecektir. 8 Bundan sonra Rab
İsa’nın, ağzından çıkan solukla öldüreceği,
gelişinin görkemiyle yok edeceği o yasa tanımaz adam ortaya
çıkacak. 9-10 O, her türlü mucizede, yanıltıcı belirtilerle
harikalarda ve mahvolanları aldatan her türlü kötülükte sergilenen
Şeytan’ın etkinliğiyle gelecek. Mahvolanlar, gerçeği
sevmeye ve böylece kurtulmaya yanaşmadıklarından mahvoluyorlar.
11 İşte bu nedenle Tanrı, yalana kanmaları için
onların üzerine yanıltıcı bir güç gönderiyor. 12 Öyle ki,
gerçeğe inanmamış ve kötülükten zevk almış
olanların hepsi yargılansın.

                              Dayanın!

    13 Ama biz, ey Rab’bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman
Tanrı’ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh’un*
aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe
inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. 14 Rabbimiz
İsa Mesih’in yüceliğine kavuşasınız diye,
bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı. 15 O
halde kardeşlerim, dayanın! İster sözle, ister mektupla olsun,
size ilettiğimiz öğretilere sımsıkı tutunun.
     16-17 Rabbimiz İsa Mesih’in kendisi ve bizi sevmiş olup lütfuyla
bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut vermiş olan Babamız
Tanrı sizi yüreklendirsin, her iyi eylem ve sözde pekiştirsin.

                                Bölüm 3

                         Bizim için dua edin

    1-2 Son olarak kardeşler, Rab’bin sözü, aranızda olduğu
gibi, hızla yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. 2
Ahlaksız ve kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü
herkes iman etmiş değildir. 3 Ama Rab güvenilirdir. O sizi
pekiştirecek, kötü olandan* koruyacaktır. 4
Buyurduklarımızı yapmakta olduğunuza ve
yapacağınıza dair Rab’de size güvenimiz vardır. 5 Rab
yüreklerinizi Tanrı’nın sevgisine ve Mesih’in sabrına
yöneltsin.

                      Kendi emeğinizle geçinin

    6 Kardeşler, bizden aldıkları öğretilere uymayıp
boş gezen tüm kardeşlerden uzak durmanızı Rab İsa
Mesih’in adıyla buyuruyoruz. 7 Bizleri nasıl örnek almanız
gerektiğini kendiniz biliyorsunuz. Çünkü biz aranızdayken boş
gezenler değildik. 8 Kimsenin ekmeğini
karşılıksız yemedik. Herhangi birinize yük olmamak için
uğraşıp didindik, gece gündüz çalıştık. 9
Yardımlarınızı hak etmediğimiz için değil, size,
izleyebileceğiniz bir örnek bırakmak için böyle yaptık. 10 Hatta
biz daha sizinle birlikteyken size şu buyruğu vermiştik:
"Çalışmak istemeyen, yemek de yemesin!" 11 Çünkü
aranızda bazılarının boş gezdiğini duyuyoruz.
Bunlar hiçbir iş yapmıyor, başkalarının işine
karışıp duruyorlarmış. 12 Böylelerine Rab İsa
Mesih’in adına yalvarıyor ve şunu buyuruyoruz: sakin bir
şekilde çalışıp kendi kazançlarından(b) yesinler. 13
Sizler ise kardeşler, iyilik yapmaktan usanmayın. 14 Eğer bu
mektuptaki sözlerimize uymayan olursa, onu mimleyin. Yaptıklarından
utansın diye onunla ilişkinizi kesin. 15 Yine de onu düşman
saymayın, bir kardeş olarak uyarın.

                            Son selamlar

    16 Esenlik kaynağı olan Rab’bin kendisi size her zaman, her
durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun.
     17 Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun
özel işaretidir bu; böyle yazarım. 18 Rabbimiz İsa Mesih’in
lütfu hepinizle birlikte olsun.

 Dipnotlar:

(a) imandan dönüş: ya da "isyan."
(b) kazançlarından: Grekçede, "ekmeklerini."