We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

A Clear Conscience Makes a Soft Pillow

Bible – turkish – tim04

                             
Pavlus’un
                              TİMOTEYUS’A
                            BİRİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1

    1-2 Kurtarıcımız Tanrı’nın ve ümidimiz Mesih
İsa’nın buyruğuyla Mesih İsa’nın elçisi atanan ben
Pavlus’tan, imanda öz oğlum Timoteyus’a selam! Baba Tanrı’dan ve
Rabbimiz Mesih İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.

                    Yanlış öğretilere karşı
uyarı

    3-4 Ben Makedonya’ya giderken sana rica ettiğim gibi, Efes’te kal ve
bazı kişilerin farklı öğretiler yaymamalarını,
efsanelerle ve sonu gelmeyen soyağaçlarıyla
uğraşmamalarını buyur. Bu şeyler, imana dayanan
Tanrısal düzene hizmet etmekten çok, tartışmalara neden olur. 5
Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan ve içtenlikli bir
imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. 6 Bazı kişiler
bunlardan sapmış ve boş konuşmalara
dalmışlardır. 7 Kutsal Yasa* öğretmeni olmak istiyorlar,
ama ne söyledikleri sözleri ne de iddialı oldukları konuları
anlıyorlar.
     8 Yasa’yı özüne uygun biçimde kullanan biri için, Yasa’nın iyi
olduğunu biliyoruz. 9-10 Çünkü şunu biliyoruz ki Yasa, doğru
olanlar için değil, yasa tanımayanlar ve asiler,
tanrısızlar ve günahkârlar, kutsallıktan yoksun ve kutsala karşı
saygısız olanlar, anne ya da babasını öldürenler, katiller,
cinsel ahlaksızlıkta bulunanlar, eşcinseller, köle
tüccarları, yalancılar, yalan yere yemin edenler ve sağlam
öğretişe karşıt olan başka ne varsa, onlar için
konmuştur. 11 Mübarek Tanrı’nın bana emanet edilen yüce
müjdesine göre bu böyledir.

                         Tanrı merhametlidir

    12 Beni güçlendirmiş olan Rabbimiz Mesih İsa’ya şükrederim.
Çünkü beni sadık sayarak hizmetine aldı. 13 Bir zamanlar O’na
küfreden, küstah ve zalim biri olduğum halde bana merhamet edildi. Çünkü
yaptıklarımı, bilgisizlikten ve imansızlıktan
yaptım. 14 Ama iman ve Mesih İsa’da olan sevgiyle birlikte Rabbimizin
lütfu üzerime bol bol döküldü. 15 "Mesih İsa günahkârları
kurtarmak için dünyaya geldi" sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule
layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. 16 Ama Mesih
İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek
olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende
sergilemek için bana merhamet etti. 17 Onur ve yücelik sonsuzlara dek tüm
çağların Kralı olan ölümsüz, görünmez tek Tanrı’nın
olsun. Amin.
     18 Oğlum Timoteyus, senin hakkında önceden söylenmiş olan
peygamberlik sözlerine dayanarak savaşların en iyisini sürdürmen
için, o sözler uyarınca bu buyruğu sana emanet ediyorum. 19
İmana ve temiz vicdana sarıl. Bazıları temiz vicdanı
bir yana itmekle iman konusunda battılar. 20 İmeneyus ve
İskender bunlardandır. Küfür etmemeyi öğrensinler diye
onları Şeytan’a teslim ettim.

                                Bölüm 2

                       Dua ve tapınma üzerine

    1-2 Her şeyden önce şunu öğütlerim: Tanrı yoluna tam
bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde
sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye, krallar ve tüm üst yöneticiler
dahil, bütün insanlar için dilekler sunulsun, dualar, yalvarışlar ve
şükürler edilsin. 3 Böyle yapmak iyidir ve Kurtarıcımız
Tanrı’yı hoşnut eder. 4 O, tüm insanların
kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister. 5
Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı
vardır. 6 Bu da insan olan ve kendisini herkes için fidye olarak
sunmuş bulunan Mesih İsa’dır. Uygun zamanda verilmiş olan
tanıklık budur. 7 Ben bunun habercisi ve elçisi atandım.
Gerçeği söylüyorum, yalan söylemiyorum. Uluslara iman ve gerçeği
öğretmek üzere atandım.
     8 Buna göre, erkeklerin öfkelenip çekişmeden, her yerde pak eller
yükselterek dua etmelerini isterim. 9-10 Kadınların da kendilerini
saç örgüleri, altınlar, inciler ya da pahalı giysilerle değil,
sade kıyafetle, edebe uygun ve ölçülü biçimde, Tanrı yolunda
yürüdüklerini ileri süren kadınlara yaraşır şekilde, iyi
işlerle süslemelerini isterim. 11 Kadın sükûnet ve tam bir
uysallık içinde öğrensin. 12 Kadının ders verip erkeğe
egemen olmasına izin vermiyorum; kadın sükûnet içinde dinlesin. 13
Çünkü önce Ådem, sonra Havva yaratıldı. 14 Aldatılan da Ådem
değildi, kadın aldatılıp suç işledi. 15 Ama kadın
sağduyu, iman, sevgi ve kutsallıkta yaşarsa, çocuğun(a)
doğmasıyla kurtulacaktır.

                                Bölüm 3

                        Topluluğun önderleri

    İşte güvenilir bir söz: eğer bir kimse gözetmen* olmaya
hevesliyse, iyi bir görev arzu etmiş olur. 2 Ancak gözetmen,
ayıplanacak bir yönü olmayan, tek karılı,
davranışlarında ölçülü, sağduyulu, saygın, konuksever,
öğretmeye yetenekli biri olmalı. 3 Şarap düşkünü ve zorba
değil, yumuşak, kavgadan ve para sevgisinden uzak biri olmalı. 4
Kendi evini iyi yönetmeli, çocuklarına söz dinletip kendisine tam bir
saygı göstermelerini sağlamalıdır. 5 Kendi evini
yönetmesini bilmeyen, Tanrı’nın topluluğunu nasıl güdebilir?
6 Gözetmen, yeni iman etmiş biri olmamalıdır. Aksi halde gurura
kapılıp İblis’in* uğradığı yargıya
uğrayabilir. 7 Ayıplanacak bir duruma ve İblis’in
tuzağına düşmemesi için topluluğun dışında
olanlarca da iyi bir insan olarak tanınmalıdır.
     8 Aynı şekilde topluluğun görevlileri*, özü sözü ayrı,
şarap tutkunu ve haksız kazanç peşinde koşan kişiler
değil, ağırbaşlı kişiler olmalı. 9 Temiz
vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar. 10
Bunlar da önce sınansınlar; eleştirilecek bir yönleri yoksa, o
zaman görev alsınlar. 11 Aynı şekilde görevli kadınlar(b)
iftiracı değil, ağırbaşlı,
davranışlarında ölçülü ve her bakımdan güvenilir
olmalıdırlar. 12 Görevliler, tek karılı,
çocuklarını ve kendi evlerini iyi yöneten kişiler olsunlar. 13
Görevlerini iyi yapmış olanlar, kendileri için iyi bir yer edinir ve
Mesih İsa’ya olan imanda büyük cesaret kazanırlar.

                              Büyük sır

    14-15 Yakında yanına gelmeyi ümit ediyorum. Ama gecikirsem,
gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı’nın ev
halkı, yani yaşayan Tanrı’nın topluluğu içinde
nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları
yazıyorum. 16 Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı
büyüktür.

         O, bedende göründü,
         Ruh’ça doğrulandı,
         meleklerce görüldü,
         uluslara tanıtıldı,
         dünyada O’na iman edildi,
         yücelik içinde yukarı alındı.

                                Bölüm 4

                            İmandan dönüş

    Ruh* açıkça diyor ki, sonraki zamanlarda bazıları imandan
dönecekler. 2 Vicdanları adeta kızgın bir demirle
dağlanmış olan yalancıların ikiyüzlülüğü
nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak
verecekler. 3 Bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacak, Tanrı’nın,
iman eden ve gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için
yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar.
4 Oysa Tanrı’nın yarattığı her şey iyidir; ve
şükranla kabul olunursa, hiçbir şey reddedilmemelidir. 5 Çünkü her
şey Tanrı’nın sözü ve dua ile kutsal
kılınır.

                            İyi hizmetkâr

    6 Bunları kardeşlere öğütlersen, imanın ve
izlediğin iyi öğretişin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih
İsa’nın iyi bir hizmetkârı(c) olursun. 7 Kocakarılara
yaraşan bayağı masalları reddet. Kendini Tanrı yolunda
eğit. 8 Bedeni eğitmenin az bir yararı var; ama şimdiki ve
gelecek yaşamın vaadini içeren Tanrı yolu, her yönden
yararlıdır. 9 Bu söz güvenilirdir ve her bakımdan kabule
layıktır.  10 Bunun için emek veriyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü
ümidimizi, bütün insanların, özellikle iman edenlerin
Kurtarıcısı olan, yaşayan Tanrı’ya bağlamışızdır.
     11 Bunları buyur ve öğret. 12 Gençsin diye kimse seni
küçümsemesin. Söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve
paklıkta, iman edenlere örnek ol. 13 Ben yanına gelinceye dek
topluluğa Kutsal Yazıları okumaya, öğütte bulunmaya ve ders
vermeye ada kendini. 14 Peygamberlik sözüyle ve ihtiyarlar kurulunun, ellerini
senin üzerine koymasıyla* sana verilmiş ve hâlâ sende olan ruhsal
armağanı ihmal etme. 15 Bu konuların üzerinde dur. Kendini
bunlara ver ki, herkes senin ilerlediğini görsün. 16 Kendine ve
öğretişine dikkat et, bu yolda yürümeye devam et. Çünkü bunu yapmakla
hem kendini, hem seni dinleyenleri kurtaracaksın.

                                Bölüm 5

                     Topluluk içi sorumluluklar

    1-2 Yaşlı adamı azarlama, böylesine babanmış gibi
çağrıda bulun. Genç erkeklere kardeşlerinmiş gibi, yaşlı
kadınlara annenmiş gibi, genç kadınlara da tam bir yürek
temizliğiyle kızkardeşlerinmiş gibi çağrıda
bulun.
     3 Gerçekten kimsesiz olan dul kadınlara saygı göster. 4 Ama bir
dul kadının çocukları ya da torunları varsa, onlar
öncelikle kendi ev halkına yardım ederek Tanrı yolunda yürümeyi
ve kendi büyüklerine olan iyilik borcunu ödemeyi öğrensinler. Çünkü bu,
Tanrı’yı hoşnut eder. 5 Gerçekten kimsesiz ve yalnız
kalmış olan dul kadın, ümidini Tanrı’ya
bağlamıştır; gece gündüz O’na dileklerde bulunmaya ve dua
etmeye devam eder. 6 Ama kendini zevke veren dul kadın, daha yaşarken
ölmüştür. 7 Ayıplanacak bir duruma düşmemeleri için dulları
bu noktalarda uyar. 8 Kişi kendi yakınlarına, özellikle ev
halkına bakmazsa, imanı inkâr etmiş, imansızdan beter
olmuş olur.
     9-10 Yaptığı iyiliklerle tanınan, tek erkekle
evlenmiş, altmış yaşından aşağı olmayan
bir dul kadın, eğer çocuk büyütmüş, konuk
ağırlamış, kutsalların ayaklarını
yıkamış(ç), sıkıntıda olanlara yardım
etmiş ve kendini her tür iyi işe adamışsa, adı dullar listesine
yazılsın. 11 Daha genç dulların adlarını yazmayı
reddet. Çünkü bedensel arzuları Mesih’e olan
bağlılıklarına galip gelince evlenmek isterler. 12
Böylelikle, verdikleri ilk sözü çiğneyerek hüküm giyerler. 13 Aynı
zamanda evden eve gezerek tembelliğe alışırlar. Yalnız
tembelliğe alışmakla kalmazlar, üzerlerine düşmeyen sözler
söyleyerek başkalarının işlerine karışan
boşboğazlar olurlar. 14 Bu nedenle, daha genç olan dulların
evlenmelerini, çocuk yapmalarını, ev yönetmelerini ve düşmana
herhangi bir iftira fırsatı vermemelerini isterim. 15
Bazıları sapmış ve Şeytan’ın ardına
düşmüşler bile. 16 Eğer imanlı bir kadının dul
olan yakınları varsa, onlara yardım etsin. İnanlılar
topluluğu bir yük altına girmesin ve böylece gerçekten kimsesiz olan
dullara yardım edebilsin.
     17 Topluluğu iyi yöneten ihtiyarlar*, özellikle Tanrı sözünü
duyurmakta ve öğretmekte emek verenler iki kat saygıya layık
görülsün. 18 Çünkü Kutsal Yazı’da şöyle deniyor: "Harman döven
öküzün ağzını bağlama" ve "İşçi, kendi
ücretini hak eder." 19 İki ya da üç tanık olmadıkça, bir
ihtiyara yöneltilen suçlamayı kabul etme. 20 Günah işleyenleri
herkesin önünde azarla ki, diğerleri de korksun. 21 Bu söylediklerimi,
taraf tutmadan ve hiç kimseyi kayırmadan yerine getirmen için seni
Tanrı’nın, Mesih İsa’nın ve seçilmiş meleklerin önünde
uyarıyorum. 22 Birinin üzerine ellerini koymakta* aceleci davranma,
başkalarının günahlarına ortak olma. Kendini temiz
tut.
     23 Artık sadece su içmekten vazgeç; miden ve sık sık
baş gösteren rahatsızlıkların için biraz da şarap
iç.
     24 Bazı kişilerin günahları bellidir, yargı kürsüsüne
kendilerinden önce ulaşır. Bazılarının günahları
ise sonradan ortaya çıkar. 25 Aynı şekilde iyi işler de
bellidir; belli olmayanları bile gizlenemez.

                                Bölüm 6

    Kölelik boyunduruğu altında olanların hepsi kendi
efendilerini tam bir saygıya layık görsünler ki, Tanrı’nın
adı ve öğretisi kötülenmesin. 2 Efendileri iman etmiş olanlar
ise, nasıl olsa kardeşiz deyip onlara saygısızlık
etmesinler. Tersine, daha iyi hizmet etsinler. Çünkü bu iyi hizmetten
yararlananlar, sevdikleri imanlılardır. Bu ilkeleri öğret ve
öğütle.

                        Tanrı yolunda yürümek

    3-5 Eğer bir kişi farklı öğretiler yayar ve doğru
sözleri, yani Rabbimiz İsa Mesih’in sözlerini ve Tanrı yoluna dayanan
öğretiyi onaylamazsa, kendini beğenmiş, bilgisiz bir
kişidir. Böyle biri, tartışmalar ve kelime kavgaları
çıkarmayı hastalık derecesinde sever. Bu şeyler kıskançlıklara,
çekişmelere, iftiralara, kötü kuşkulara, düşünceleri yozlaşmış
ve Tanrı yolunu kazanç yolu sanıp gerçekten yoksun kalmış
adamların durmadan sürtüşmelerine yol açar. 6 Oysa eldekiyle
yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. 7 Çünkü dünyaya ne
bir şey getirdik, ne de ondan bir şey götürebiliriz. 8 Yiyeceğimiz
ve giyeceğimiz varsa, bunlarla yetiniriz. 9 Zengin olmak isteyenler ise
ayartılıp tuzağa düşerler, insanları çöküşe ve
yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara
kapılırlar. 10 Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü para
sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve
kendi kendilerine çok acı çektirdiler.
     11 Ama sen, ey Tanrı adamı, bunlardan kaçın.
Doğruluğun, Tanrı yolunun, imanın, sevginin, sabrın ve
yumuşaklığın ardınca git. 12 İman uğrundaki
iyi mücadeleyi sürdür. Sonsuz yaşama sımsıkı sarıl.
Bunun için çağrıldın ve birçok tanık önünde yüce
inancı açıkça benimsedin. 13-14 Her şeye yaşam veren
Tanrı’nın ve Pontiyus Pilatus önünde yüce inanca tanıklık
etmiş olan Mesih İsa’nın huzurunda sana şunu buyuruyorum:
Rabbimiz İsa Mesih’in gelişine dek Tanrı buyruğunu lekesiz
ve kusursuz olarak koru. 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların
Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz
ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve
göremeyeceği Tanrı, Mesih’i belirlenen zamanda ortaya
çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O’nun olsun. Amin.
     17 Şimdiki çağda zengin olanlara gururlanmamalarını,
gelip geçici zenginliğe ümit bağlamamalarını buyur. Zevk
almamız için bize her şeyi bol bol veren Tanrı’ya ümit
bağlasınlar. 18 Onlara, iyilik yapmalarını, iyilikten yana
zengin olmalarını, cömert ve paylaşmaya istekli
olmalarını buyur. 19 Böylelikle gerçek yaşama kavuşmak
amacıyla, gelecek için kendilerine sağlam temel olacak bir hazine
biriktirmiş olurlar.
     20 Ey Timoteyus, sana emanet edileni koru. Bayağı ve boş
sözlerden, yanlış yere bilgi denen düşüncelerin
çelişkilerinden sakın. 21 Bu sözde bilgiye sahip olma iddiasında
bulunan bazıları imandan saptılar.
     Tanrı’nın lütfu sizlerle birlikte olsun.

 Dipnotlar:

(a) çocuğun: yani, İsa Mesih’in (bkz. Tevrat, Tekvin 3:15).
(b) görevli kadınlar: ya da "görevlilerin karıları."
Grekçede,
     "kadınlar."
(c) hizmetkârı: ya da "görevlisi."
(ç) Ayak yıkamak bir konukseverlik gösterisiydi.                              Pavlus’un
                             TİMOTEYUS’A
                            İKİNCİ MEKTUBU

                                Bölüm 1

    1-2 Mesih İsa’daki yaşam vaadi uyarınca, Tanrı’nın
isteğiyle Mesih İsa’nın elçisi atanan ben Pavlus’tan sevgili
oğlum Timoteyus’a selam! Baba Tanrı’dan ve Rabbimiz Mesih
İsa’dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.

                      Müjde’ye bağlılık
çağrısı

    3 Gece gündüz durmadan dualarımda seni anarak atalarım gibi temiz
vicdanla kulluk ettiğim Tanrı’ya şükrediyorum. 4
Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni
görmeyi özlemle bekliyorum. 5 Sendeki içten imanı anımsıyorum.
Önce büyükannen Lois’te ve annen Evniki’de bulunmuş olan aynı
imanın şimdi sende de bulunduğuna eminim. 6 Bu nedenle, ellerimi
senin üzerine koymamla Tanrı’nın sana verdiği armağanı
alevlendirmen gerektiğini sana hatırlatıyorum. 7 Çünkü
Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu
vermiştir.
     8 Rabbimize tanıklık etmekten ya da O’nun uğruna tutuklu
olan benden utanma. Tanrı’nın gücüyle, Müjde’nin uğruna benimle
birlikte sıkıntıya göğüs ger. 9-10 Tanrı bizi,
yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna
göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize
Mesih İsa’da zamanın başlangıcından önce
bağışlanmış ve şimdi O’nun gelişiyle
açığa çıkarılmıştır.
Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış,
yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde’nin aracılığıyla
ışığa çıkarmıştır. 11 Ben bu müjdenin
habercisi, elçisi ve öğreticisi atandım. 12 Bu acıları
çekmemin nedeni de budur. Ama bundan utanmıyorum. Çünkü kime inandığımı
biliyorum. O’nun bana emanet ettiğini(a) o Güne* dek koruyacak güçte
olduğuna eminim. 13 Benden işitmiş olduğun doğru
sözlerin örneğine, imanla ve Mesih İsa’da olan sevgiyle bağlı
kal. 14 Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde yaşayan Kutsal
Ruh aracılığıyla koru.
     15 Figelus ve Ermogenis dahil, Asya ilinde olanların hepsinin beni
terkettiğini biliyorsun. 16 Rab, Onesifor’un ev halkına merhamet
etsin. Çünkü içimi çok kez ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan
utanmadı. 17 Tersine, Roma’ya geldiğinde beni gayretle arayıp
buldu. 18 O Gün Rab’den merhamet bulmasını dilerim. Efes’te onun bana
ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin.

                                Bölüm 2

                         Sıkıntıya göğüs ger

    Oğlum, böylelikle Mesih İsa’da olan lütufla güçlen. 2 Birçok
tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da
öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. 3 Mesih
İsa’nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte
sıkıntıya göğüs ger. 4 Askerlik yapan kişi günlük
yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe
çağıranı hoşnut etmeye çalışır. 5 Spor
yarışmasına katılan kişi de kurallara göre
yarışmazsa, zafer tacını giyemez. 6 Emek veren çiftçi,
üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. 7 Dediklerimi iyi
düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.
     8 Yaydığım müjdede açıklandığı gibi,
Davud’un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’i
hatırla. 9 Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar
varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı’nın
sözü zincire vurulmuş değildir. 10 Bu nedenle, seçilmiş olanlar
uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz
yüceliğin yanısıra İsa Mesih’te olan kurtuluşa
kavuşsunlar. 11 Şu söz güvenilirdir:

        "Eğer O’nunla birlikte öldüysek,
      O’nunla birlikte yaşayacağız.
      12  Eğer dayanırsak,
      O’nunla birlikte egemenlik süreceğiz.
      Eğer O’nu inkâr edersek,
      O da bizi inkâr edecek.
      13  Biz sadık kalmasak da,
      O sadık kalacak.
      Çünkü kendi özüne aykırı davranamaz."

                          Alnı ak bir işçi

    14 Bu konuları imanlılara hatırlat. Dinleyenleri felakete
sürüklemekten başka hiçbir yararı olmayan kelime kavgaları
çıkarmamaları için onları Tanrı’nın önünde uyar. 15
Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı’ya makbul ve
alnı ak bir işçi olarak sunmaya gayret et. 16 Bayağı ve
boş sözlerden sakın. Çünkü bunlara dalanlar
tanrısızlıkta daha da ileri gidecekler. 17 Sözleri kangren gibi
yayılacak. İmeneyus ve Filitus bunlardandır. 18 Dirilişin
olup bittiğini söyleyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de
bazılarının imanını altüst ediyorlar. 19 Ne var ki,
Tanrı’nın attığı sağlam temel, "Rab kendine
ait olanları bilir" ve "Rab’bin adını anan herkes
kötülükten uzak dursun" sözleriyle mühürlenmiş olarak duruyor.
     20 Büyük bir evde yalnız altın ve gümüş kaplar değil,
tahta ve toprak kaplar da vardır. Kimi onurlu, kimi bayağı
iş için kullanılır. 21 Eğer bir kimse bayağı
olandan arınırsa, onurlu amaçlara uygun, kutsal
kılınmış, efendisine yararlı ve her iyi işe
hazır bir kap olacaktır.
     22 Gençlik tutkularından kaç. Temiz yürekle Rab’be yakaranlarla
birlikte doğruluğun, imanın, sevginin ve esenliğin
ardınca koş. 23 Saçma ve cahilce tartışmalara girmeyi
reddet. Bunların kavga doğurduğunu bilirsin. 24 Rab’bin kulu
kavgacı olmamalı. Tersine, herkese karşı sevecen ve
öğretmeye yetenekli olmalı, haksızlıklara sabırla
dayanmalı. 25 Kendisine karşı olanları
yumuşaklıkla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için
Tanrı belki de onlara bir tövbe yolu açar. 26 Böylelikle ayılabilir,
isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis’in*
tuzağından kurtulabilirler.

                                Bölüm 3

                             Son günler

    Şunu bil ki, son günlerde çetin anlar olacaktır. 2-3
İnsanlar, kendilerini seven, para düşkünü, övüngen, kibirli, küfürbaz,
anne baba sözü dinlemez, nankör, kutsallıktan ve sevgiden yoksun,
uzlaşmaz, iftiracı, özünü denetleyemeyen, azgın ve iyilik
düşmanı olacaklar. 4-5 Hain, aceleci, kendini beğenmiş,
Tanrı’dan çok eğlenceyi seven, Tanrı yolundaymış gibi
görünüp de o yolun gücünü inkâr edenler olacaklar. Böylelerinden uzak dur. 6-7
Çünkü evlerin içine sokulup, günahla yüklü, çeşitli arzularla sürüklenen,
her zaman öğrenen, ama gerçeğin bilgisine bir türlü erişemeyen
zayıf iradeli kadınları âdeta tutsak eden adamlar bunlardandır.
8 Yannis ile Yambris nasıl Musa’ya karşı geldilerse, bunlar da
aynı şekilde gerçeğe karşı gelirler. Düşünceleri
yozlaşmış, iman konusunda reddedilmiş insanlardır. 9
Ama daha ileri gidemeyecekler. Çünkü Yannis ile Yambris örneğindeki gibi,
bunların da akılsızlığını herkes açıkça
görecektir.

                       Timoteyus’a son öğütler

    10-11 Sen ise benim öğretişimi, davranışımı,
amacımı, imanımı, sabrımı, sevgimi, dayanma
gücümü, çektiğim zulüm ve acıları, örneğin Antakya, Konya
ve Listra’da başıma gelenleri yakından izledin. Ne zulümlere
katlandım! Ama Rab beni hepsinden kurtardı. 12 Mesih İsa’ya ait
olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin
hepsi de zulüm görecek. 13 Ama kötü ve sahtekâr kişiler, aldatarak ve
aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. 14-15 Sen ise öğrendiğin ve
güvendiğin ilkelere bağlı kal. Çünkü bunları kimlerden
öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa’ya olan iman
aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa
kavuşturacak güçte olan Kutsal Yazıları da çocukluğundan
beri biliyorsun. 16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve
öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek
için yararlıdır. 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi
iş için donatılmış olarak yetkin olur.

                               Bölüm 4

    1-2 Tanrı’nın ve dirilerle ölüleri yargılayacak olan Mesih
İsa’nın önünde, O’nun gelişi ve egemenliği hakkı için
sana buyuruyorum: Tanrı sözünü duyur. Zaman uygun olsun olmasın, bu
görevi sürdür. İnsanları tam bir sabırla eğiterek ikna et,
uyar, isteklendir. 3 Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye
dayanamayacaklar. Kulaklarını okşayan sözler dinleyebilmek için
çevrelerine, kendi arzularına uygun öğretmenler toplayacaklar. 4
Kulaklarını gerçeğin sesine tıkayacak, dönüp efsanelere
dalacaklar. 5 Ama sen her durumda ayık ol, sıkıntıya
göğüs ger, Müjde yayıcısı olarak çalış, görevini
tamamla. 6 Çünkü kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere.(b)
Benim için ayrılma zamanı gelmiştir. 7 İyi mücadeleyi
sürdürdüm, yarışı bitirdim, imanı korudum. 8 Bundan böyle,
doğruluk tacı benim için hazır duruyor. Adil yargıç olan
Rab, o Gün* bu tacı bana, ve yalnız bana değil, O’nun
gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.

                      Özel istekler ve selamlar

    9 Yanıma tez gelmeye gayret et. 10 Çünkü Dimas, bu dünyayı
sevdiği için beni terkedip Selaniğ’e gitti. Kiriskis Galatya’ya,
Titus Dalmaçya’ya gitti. 11 Yanımda yalnız Luka var. Markos’u
alıp beraberinde getir. O, yapacağım hizmette bana yardımcı
olur. 12 Tihikus’u Efes’e gönderdim. 13 Geldiğin zaman Troas’ta
Karp’ın yanında bıraktığım abayı,
kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir. 14
Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona, yaptıklarının
karşılığını verecektir. 15 Sen de ondan
sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.
     16 İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni
terketti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. 17 Ama Tanrı
bildirisi benim aracılığımla tam olarak
açıklansın ve bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma
geldi ve beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum! 18
Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi göksel egemenliğine güvenlik
içinde ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun. Amin.
     19 Priska, Akvila ve Onesifor’un ev halkına selam söyle. 20 Erastus,
Korint’te kaldı. Trofimus’u da Milet’te hasta bıraktım. 21
Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evulus, Pudens, Linus,
Klavdiya ve bütün kardeşler sana selam ederler.
     22 Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı’nın lütfu sizlerle
olsun.

 Dipnotlar:

(a) bana emanet ettiğini: ya da "kendisine emanet
ettiğimi."
(b) kanım zaten adak şarabı gibi dökülmek üzere: Grekçede,
"ben zaten
     adak şarabı gibi dökülmekteyim."