We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

There has to be more to life . . .

FREE Online Haitian Creole. Resansman Chapter 6:1-27.

Main Index: Haitian Creole

 

Resansman 6

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]

6:1 ¶ Seyè a pale ak Moyiz, li di l’ konsa:

6:2 -Pale ak moun pèp Izrayèl yo, w’a di yo: Lè yon gason osinon yon fanm fè yon ve espesyal, ve nazareyen yo, pou li viv apa nèt pou Seyè a,

6:3 se pou l’ rete san li pa bwè diven ni okenn bweson ki gen alkòl ladan l’. Ni li p’ap bwè vinèg ki fèt ak diven ni okenn lòt bweson fèmante, ni li p’ap bwè ji rezen. Ata rezen fre osinon rezen chèch li p’ap ka manje.

6:4 Pandan tout tan l’ap viv apa pou Bondye tankou yon nazareyen an, li pa gen dwa manje anyen ki soti nan pye rezen, pa menm grenn rezen an ak po a.

6:5 Pandan tout tan li fè ve pou l’ viv apa pou Bondye tankou yon nazareyen an, li pa gen dwa koupe cheve nan tèt li, ni fè labab. Se pou l’ kenbe ve a pandan tout tan l’ap viv apa nèt pou Bondye a, jouk lè tan ve a bout. Se pou l’ kite cheve nan tèt li pouse byen long san li pa janm koupe yo.

6:6 Pandan tout tan l’ap viv apa pou Bondye a, piga li janm pwoche bò yon kadav moun mouri,

6:7 pa menm kadav papa l’, osinon kadav manman l’, kadav frè l’, osinon kadav sè li. Li pa fèt pou li pwoche bò kadav moun mouri pou li pa mete tèt li nan kondisyon pou l’ pa ka sèvi Bondye, paske avèk cheve ki nan tèt l’ a, sa vle di l’ap viv apa nèt pou Bondye.

6:8 Pandan tout tan l’ap viv apa pou Bondye a, se pou l’ rete apa nèt pou Bondye.

6:9 Si yon moun rete konsa, li tonbe li mouri devan yon nazareyen, devan yon moun ki t’ap viv apa nèt pou Seyè a san koupe cheve nan tèt li, nazareyen an ap twouve l’ nan kondisyon pou l’ pa ka sèvi Bondye ankò. Se pou l’ tann sèt jou anvan l’a nan kondisyon pou l’ ka fè sèvis Bondye ankò. Jou sa a, l’a koupe tout cheve nan tèt li.

6:10 Sou wityèm jou a, l’a pran de toutrèl osinon de pijon, l’a pote yo bay prèt la devan pòt Tant Randevou a.

6:11 Prèt la va ofri yo bay Seyè a, yonn pou repare sa li te fè ki mal la, lòt la pou yo boule sou lotèl la. Se konsa l’a ofri bèt pou yo touye pou peche moun lan fè a akòz kontak li te gen avèk kadav moun mouri a.

6:12 Nonm lan va refè ve li te fè pou l’ viv apa nèt pou Bondye a. Tou sa li te fè anvan an pa vo anyen ankò, paske ve li te fè a gate. Epi l’a pote yon ti mouton ki poko gen ennan pou yo ofri pou repare sa li te fè ki mal la.

6:13 Men sèvis yon nazareyen va fè lè tan pou l’ kenbe ve l’ te fè a bout. Y’a mennen l’ devan pòt Tant Randevou a.

6:14 L’a ofri twa bèt ki san okenn enfimite bay Seyè a: yon ti belye mouton ki poko gen ennan, yon ti fenmèl mouton ki poko gen ennan ak yon gwo belye mouton. Ti belye mouton an va sèvi ofrann pou boule nèt pou Seyè a, ti fenmèl mouton va sèvi ofrann pou wete peche, ak gwo belye mouton an va sèvi ofrann pou di Bondye mèsi.

6:15 L’a ofri tou yon panyen pen san ledven: pen gwo mit fèt avèk farin frans melanje ak lwil oliv ak ti pen plat ak lwil pase sou yo, ansanm ak ofrann grenn jaden ak ofrann diven ki mache ak yo.

6:16 Prèt la va ofri yo pou li devan lotèl Seyè a. L’a fè sèvis pou repare sa moun lan te fè ki mal la, epi l’a boule ofrann l’ a nan dife.

6:17 L’a touye belye mouton an, l’a ofri l’ pou di Bondye mèsi ansanm ak panyen pen san ledven an. Lèfini, l’a fè ofrann grenn jaden ak ofrann diven ki mache ak yo a.

6:18 Lè sa a, nazareyen an va koupe tout cheve nan tèt li devan pòt Tant Randevou a, l’a pran cheve yo, l’a mete yo nan dife kote ofrann pou di Bondye mèsi a ap boule.

6:19 Apre nazareyen an fin fè sa, prèt la va pran jigo mouton yo te kwit la, yon pen gwo mit ak yon ti pen plat nan panyen an, l’a mete tou sa nan pla men nazareyen an.

6:20 Lèfini, prèt la va balanse yo tankou yon ofrann devan Seyè a: pòsyon sa yo va yon bagay yo mete apa pou Bondye, y’a rete pou prèt la anplis vyann pwatrin lan ak jigo ki te pou li deja a. Apre sa, nazareyen an gen dwa bwè diven.

6:21 Se tout regleman yo sa pou moun ki fè ve nazareyen yo swiv. Y’a fè ofrann yo bay Seyè a dapre ve yo te fè pou yo viv apa nèt pou Seyè a. Men, si yon moun pwomèt pou li ofri lòt bagay anplis sa yo mande l’ la a, se pou l’ fè tou sa li te pwomèt pou l’ fè a.

6:22 ¶ Seyè a di Moyiz konsa:

6:23 -Pale ak Arawon ansanm ak pitit gason l’ yo. W’a di yo men sa pou nou di lè n’ap beni pèp Izrayèl la:

6:24 Se pou Seyè a beni nou, se pou l’ pran swen nou.

6:25 Se pou Seyè a fè nou santi li la avèk nou, se pou l’ gen pitye pou nou.

6:26 Se pou Seyè a fè nou wè jan li renmen nou, se pou l’ ban nou kè poze.

6:27 Se konsa y’a nonmen non m’, y’a lapriyè nan pye m’ pou pèp Izrayèl la, epi m’a beni yo.