We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God is bigger than any church

FREE Online Croatian Bible. 1 Chronicles Chapter 1:1-54.

Main Index: Croatian Bible

 

1 Chronicles 1

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]

1:1 Adam, Šet, Enoš,

1:2 Kenan, Mahalalel, Jared,

1:3 Henok, Metušalah, Lamek,

1:4 Noa, Šem, Ham i Jafet.

1:5 Sinovi Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.

1:6 Gomerovi sinovi: Aškenaz, Rifat i Togarma.

1:7 Javanovi sinovi: Eliša, Taršiš, Kitijci i Dodanci.

1:8 Hamovi sinovi: Kuš, Misrajim, Put i Kanaan.

1:9 Kuševi sinovi: Seba, Havila, Sabta, Rama i Sabteka; Ramini sinovi: Šeba i Dedan.

1:10 Kušu se rodi Nimrod, koji bijaše prvi vlastodržac na zemlji.

1:11 Od Misrajima potekli su Ludijci, Anamijci, Lehabijci, Neftuhijci,

1:12 Patrušani i Kasluhijci, od kojih su potekli Filistejci i Kaftorci.

1:13 Kanaan rodi Sidona, svog prvenca, i Heta,

1:14 i Jebusejce, Amorejce, Girgašane,

1:15 Hivijce, Arkijce, Sinijce,

1:16 Arvadijce, Semarijce i Hamatijce.

1:17 Šemovi sinovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud i Aram. Aramovi sinovi: Us, Hul, Geter i Mešek.

1:18 Arpakšadu se rodi Šelah, Šelahu se rodi Eber.

1:19 Eberu se rodiše dva sina: jednom bješe ime Peleg, jer se za njegova doba razdijelila zemlja. Njegovu je bratu bilo ime Joktan.

1:20 Od Joktana se rodiše Almodad, Šelef, Hasarmavet, Jerah,

1:21 Hadoram, Uzal, Dikla,

1:22 Obal, Abimael, Šeba,

1:23 Ofir, Havila i Jobab. Svi su to sinovi Joktanovi.

1:24 Šem, Arpakšad, Šalah,

1:25 Eber, Peleg, Rau,

1:26 Serug, Nahor, Tarah,

1:27 Abram, to jest Abraham.

1:28 Abrahamovi sinovi: Izak i Jišmael.

1:29 Ovo je njihovo rodoslovlje: Jišmaelov prvenac Nebajot, zatim Kedar, Adbeel, Mibsam,

1:30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

1:31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su Jišmaelovi sinovi.

1:32 Sinovi Keture, Abrahamove inoče: ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu: Šeba i Dedan.

1:33 Midjanovi su sinovi bili: Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Svi su oni bili Keturini sinovi.

1:34 Abrahamu se rodi Izak; Izakovi su sinovi bili: Ezav i Izrael.

1:35 Ezavovi su sinovi bili: Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.

1:36 Elifazovi su sinovi bili: Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.

1:37 Reuelovi su sinovi bili: Nahat, Zerah, Šama i Miza.

1:38 Seirovi su sinovi bili: Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Eser i Dišan.

1:39 Lotanovi su sinovi bili: Hori i Homam; Lotanova je sestra bila Timna.

1:40 Šobalovi su sinovi bili: Alvan, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sibeonovi su sinovi bili: Aja i Ana.

1:41 Anin je sin bio Dišon, a Dišonovi su sinovi bili: Hamram, Ešban, Jitran i Keran.

1:42 Eserovi su sinovi bili: Bilhan, Zaavan i Jaakan. Dišonovi su sinovi bili Us i Aran.

1:43 Evo kraljeva koji su kraljevali u zemlji edomskoj prije nego je zavladao kralj sinova Izraelovih: Bela, sin Beorov; gradu mu je bilo ime Dinhaba.

1:44 Kad je umro Bela, na njegovo se mjesto zakraljio Jobab, sin Zareha iz Bosre.

1:45 Kad je umro Jobab, zakraljio se na njegovo mjesto Hušam iz temanske zemlje.

1:46 Kad je umro Hušam, zakraljio se na njegovo mjesto Bedadov sin Hadad, koji je potukao Midjance na Moapskom polju; gradu mu je bilo ime Avit.

1:47 Kad je umro Hadad, zakraljio se na njegovo mjesto Samla iz Masreke.

1:48 Kad je umro Samla, zakraljio se na njegovo mjesto Šaul iz Rehobota na Rijeci.

1:49 Kad umrije Šaul, zavlada Baal Hanan, Akborov sin.

1:50 Kad je umro Baal Hanan, zavladao je Hadad; gradu mu je bilo ime Pai. Žena mu se zvala Mehetabela. Bila je kći Matredova iz Me Zahaba.

1:51 Kad je umro Hadad, nastali su knezovi u Edomu: knez Timna, knez Alva, knez Jetet,

1:52 knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

1:53 knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,

1:54 knez Magdiel i knez Iram. To su bili knezovi edomski.

 


image_print