We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Don't put a question mark where God puts a period.

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Job Chapter 34:1-37.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 34

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

34:1 Verder antwoordde Elihu, en zeide:

34:2 Hoort, gij wijzen, mijn woorden, en gij verstandigen, neigt de oren naar mij.

34:3 Want het oor proeft de woorden, gelijk het gehemelte de spijze smaakt.

34:4 Laat ons kiezen voor ons, wat recht is; laat ons kennen onder ons wat goed is.

34:5 Want Job heeft gezegd: Ik ben rechtvaardig, en God heeft mijn recht weggenomen.

34:6 Ik moet liegen in mijn recht; mijn pijl is smartelijk zonder overtreding.

34:7 Wat man is er, gelijk Job? Hij drinkt de bespotting in als water;

34:8 En gaat over weg in gezelschap met de werkers der ongerechtigheid, en wandelt met goddeloze lieden.

34:9 Want hij heeft gezegd: Het baat een man niet, als hij welbehagen heeft aan God.

34:10 Daarom, gij, lieden van verstand, hoort naar mij: Verre zij God van goddeloosheid, en de Almachtige van onrecht!

34:11 Want naar het werk des mensen vergeldt Hij hem, en naar eens ieders weg doet Hij het hem vinden.

34:12 Ook waarlijk, God handelt niet goddelooslijk, en de Almachtige verkeert het recht niet.

34:13 Wie heeft Hem gesteld over de aarde, en wie heeft de ganse wereld geschikt?

34:14 Indien Hij Zijn hart tegen hem zette, Zijn geest en Zijn adem zou Hij tot Zich vergaderen;

34:15 Alle vlees zou tegelijk den geest geven, en de mens zou tot stof wederkeren.

34:16 Zo er dan verstand bij u is, hoor dit; neig de oren tot de stem mijner woorden.

34:17 Zou Hij ook, Die het recht haat, den gewonde verbinden, en zoudt gij den zeer Rechtvaardige verdoemen?

34:18 Zou men tot een koning zeggen: Gij Belial; tot de prinsen: Gij goddelozen!

34:19 Hoe dan tot Dien, Die het aangezicht der vorsten niet aanneemt, en den rijke voor den arme niet kent? Want zij zijn allen Zijner handen werk.

34:20 In een ogenblik sterven zij; zelfs ter middernacht wordt een volk geschud, dat het doorga; en de machtige wordt weggenomen zonder hand.

34:21 Want Zijn ogen zijn op ieders wegen, en Hij ziet al zijn treden.

34:22 Er is geen duisternis, en er is geen schaduw des doods, dat aldaar de werkers der ongerechtigheid zich verbergen mochten.

34:23 Gewisselijk, Hij legt den mens niet te veel op, dat hij tegen God in het gericht zou mogen treden.

34:24 Hij vermorzelt de geweldigen, dat men het niet doorzoeken kan, en stelt anderen in hun plaats.

34:25 Daarom dat Hij hun werken kent, zo keert Hij hen des nachts om, en zij worden verbrijzeld.

34:26 Hij klopt hen samen als goddelozen, in een plaats, waar aanschouwers zijn;

34:27 Daarom dat zij van achter Hem afgeweken zijn, en geen Zijner wegen verstaan hebben;

34:28 Opdat Hij op hem het geroep des armen brenge, en het geroep der ellendigen verhore.

34:29 Als Hij stilt, wie zal dan beroeren? Als Hij het aangezicht verbergt, wie zal Hem dan aanschouwen, zowel voor een volk, als voor een mens alleen?

34:30 Opdat de huichelachtige mens niet meer regere, en geen strikken des volks zijn.

34:31 Zekerlijk heeft hij tot God gezegd: Ik heb Uw straf verdragen, ik zal het niet verderven.

34:32 Behalve wat ik zie, leer Gij mij; heb ik onrecht gewrocht, ik zal het niet meer doen.

34:33 Zal het van u zijn, hoe Hij iets vergelden zal, dewijl gij Hem versmaadt? Zoudt gij dan verkiezen, en niet ik? Wat weet gij dan? Spreek.

34:34 De lieden van verstand zullen met mij zeggen, en een wijs man zal naar mij horen:

34:35 Dat Job niet met wetenschap gesproken heeft, en zijn woorden niet met kloek verstand geweest zijn.

34:36 Mijn Vader, laat Job beproefd worden tot het einde toe, om zijner antwoorden wil onder de ongerechtige lieden.

34:37 Want tot zijn zonde zou hij nog overtreding bijvoegen; hij zou onder ons in de handen klappen, en hij zou zijn redenen vermenigvuldigen tegen God.

 


image_print