We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

God weeps for you

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Job Chapter 14:1-22.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Job 14

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]

14:1 De mens, van een vrouw geboren, is kort van dagen, en zat van onrust.

14:2 Hij komt voort als een bloem, en wordt afgesneden; ook vlucht hij als een schaduw, en bestaat niet.

14:3 Nog doet Gij Uw ogen over zulk een open; en Gij betrekt mij in het gericht met U.

14:4 Wie zal een reine geven uit den onreine? Niet een.

14:5 Dewijl zijn dagen bestemd zijn, het getal zijner maanden bij U is, en Gij zijn bepalingen gemaakt hebt, die hij niet overgaan zal;

14:6 Wend U van hem af, dat hij rust hebbe, totdat hij als een dagloner aan zijn dag een welgevallen hebbe.

14:7 Want voor een boom, als hij afgehouwen wordt, is er verwachting, dat hij zich nog zal veranderen, en zijn scheut niet zal ophouden.

14:8 Indien zijn wortel in de aarde veroudert, en zijn stam in het stof versterft;

14:9 Hij zal van den reuk der wateren weder uitspruiten, en zal een tak maken, gelijk een plant.

14:10 Maar een man sterft, als hij verzwakt is, en de mens geeft den geest, waar is hij dan?

14:11 De wateren verlopen uit een meer, en een rivier droogt uit en verdort;

14:12 Alzo ligt de mens neder, en staat niet op; totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, noch uit hun slaap opgewekt worden.

14:13 Och, of Gij mij in het graf verstaakt, mij verborgt, totdat Uw toorn zich afkeerde; dat Gij mij een bepaling steldet, en mijner gedachtig waart!

14:14 Als een man gestorven is, zal hij weder leven? Ik zou al de dagen mijns strijds hopen, totdat mijn verandering komen zou.

14:15 Dat Gij zoudt roepen, en ik U zou antwoorden, dat Gij tot het werk Uwer handen zoudt begerig zijn.

14:16 Maar nu telt Gij mijn treden; Gij bewaart mij niet om mijner zonden wil.

14:17 Mijn overtreding is in een bundeltje verzegeld, en Gij pakt mijn ongerechtigheid opeen.

14:18 En voorwaar, een berg vallende vergaat, en een rots wordt versteld uit haar plaats;

14:19 De wateren vermalen de stenen, het stof der aarde overstelpt het gewas, dat van zelf daaruit voortkomt; alzo verderft Gij de verwachting des mensen.

14:20 Gij overweldigt hem in eeuwigheid, en hij gaat heen; veranderende zijn gelaat, zo zendt Gij hem weg.

14:21 Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het niet; of zij worden klein, en hij let niet op hen.

14:22 Maar zijn vlees, nog aan hem zijnde, heeft smart; en zijn ziel, in hem zijnde, heeft rouw.

 


image_print