We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Your life will have a purpose with the Saviour.

A cheerful spirit is one of the most valuable gifts ever bestowed upon humanity by a kind Creator. It is the sweetest and most fragrant flower of the Spirit, that constantly sends out its beauty and fragrance, and blesses everything within its reach. It will sustain the soul in the darkest and most dreary places of this world. It will hold in check the demons of despair, and stifle the power of discouragement and hopelessness. It is the brightest star that ever cast its radiance over the darkened soul, and one that seldom sets in the gloom of morbid fancies and forboding imaginations.

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Psalmen Chapter 103:1-22.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 103

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

103:1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.

103:6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.

103:7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.

103:8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

103:9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.

103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

103:14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

103:16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

103:17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

103:18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

103:19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

103:21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

103:22 Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!

 


image_print