Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 103

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

103:1 Een psalm van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.

103:2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;

103:3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest;

103:4 Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;

103:5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.

103:6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen, die onderdrukt worden.

103:7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekend gemaakt, den kinderen Israels Zijn daden.

103:8 Barmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid.

103:9 Hij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden.

103:10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.

103:11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen, die Hem vrezen.

103:12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.

103:13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen.

103:14 Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn.

103:15 De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij.

103:16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.

103:17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen, die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;

103:18 Aan degenen, die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen.

103:19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.

103:20 Looft den HEERE, Zijn engelen! gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.

103:21 Looft den HEERE, al Zijn heirscharen! gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet!

103:22 Looft den HEERE, al Zijn werken! aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel!