Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Psalmen 147

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

147:1 Looft den HEERE, want onzen God te psalmzingen is goed, dewijl Hij liefelijk is; de lof is betamelijk.

147:2 De HEERE bouwt Jeruzalem; Hij vergadert Israels verdrevenen.

147:3 Hij geneest de gebrokenen van hart, en Hij verbindt hen in hun smarten.

147:4 Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen.

147:5 Onze Heere is groot en van veel kracht; Zijns verstands is geen getal.

147:6 De HEERE houdt de zachtmoedigen staande; de goddelozen vernedert Hij, tot de aarde toe.

147:7 Zingt den HEERE bij beurte met dankzegging; psalmzingt onzen God op de harp.

147:8 Die de hemelen met wolken bedekt, Die voor de aarde regen bereidt; Die het gras op de bergen doet uitspruiten;

147:9 Die het vee zijn voeder geeft; aan de jonge raven, als zij roepen.

147:10 Hij heeft geen lust aan de sterkte des paards; Hij heeft geen welgevallen aan de benen des mans.

147:11 De HEERE heeft een welgevallen aan hen, die Hem vrezen, die op Zijn goedertierenheid hopen.

147:12 O Jeruzalem! roem den HEERE; o Sion! loof uw God.

147:13 Want Hij maakt de grendelen uwer poorten sterk; Hij zegent uw kinderen binnen in u.

147:14 Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette der tarwe.

147:15 Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel.

147:16 Hij geeft sneeuw als wol; Hij strooit den rijm als as.

147:17 Hij werpt Zijn ijs heen als stukken; wie zou bestaan voor Zijn koude?

147:18 Hij zendt Zijn woord, en doet ze smelten; Hij doet Zijn wind waaien, de wateren vloeien henen.

147:19 Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israel Zijn inzettingen en Zijn rechten.

147:20 Alzo heeft Hij geen volk gedaan; en Zijn rechten, die kennen zij niet. Hallelujah!