We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Awesome: you don't know the meaning of the word until you meet Jesus

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Spreuken van Salomo Chapter 27:1-27.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Spreuken van Salomo 27

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

27:1 Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren.

27:2 Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen.

27:3 Een steen is zwaar, en het zand gewichtig; maar de toornigheid des dwazen is zwaarder dan die beide.

27:4 Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid; maar wie zal voor nijdigheid bestaan?

27:5 Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde.

27:6 De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.

27:7 Een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem; maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet.

27:8 Gelijk een vogel is, die uit zijn nest omdoolt, alzo is een man, die omdoolt uit zijn plaats.

27:9 Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel.

27:10 Verlaat uw vriend, noch den vriend uws vaders niet; en ga ten huize uws broeders niet op den dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is.

27:11 Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart; opdat ik mijn smader wat te antwoorden heb.

27:12 De kloekzinnige ziet het kwaad, en verbergt zich; de slechten gaan henen door, en worden gestraft.

27:13 Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed, en pand hem voor een onbekende vrouw.

27:14 Die zijn vriend zegent met luider stem, zich des morgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden.

27:15 Een gedurige druiping ten dage des slagregens en een kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk.

27:16 Elkeen, die haar verbergt, zou den wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept.

27:17 Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten.

27:18 Die den vijgeboom bewaart, zal zijn vrucht eten; en die zijn heer waarneemt, zal geeerd worden.

27:19 Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen den mens.

27:20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.

27:21 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te proeven.

27:22 Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken.

27:23 Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.

27:24 Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn?

27:25 Als het gras zich openbaart, en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden.

27:26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.

27:27 Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis, en leeftocht uwer maagden.

 


image_print