We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Lonely? No one understands like Jesus

A thankful heart is one of the primary identifying characteristics of a believer. It stands in stark contrast to pride, selfishness, and worry. And it helps fortify the believer’s trust in the Lord and reliance of His provision, even in the toughest times. No matter how choppy the seas become, a believer’s heart is buoyed by constant praise and gratefulness to the Lord.
John MacArthur

Bible – dutch – FREE Online Hollands Statenvertaling. Spreuken van Salomo Chapter 27:1-27.

Main Index: Hollands Statenvertaling

 

Spreuken van Salomo 27

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]

27:1 Beroem u niet over den dag van morgen; want gij weet niet, wat de dag zal baren.

27:2 Laat u een vreemde prijzen, en niet uw mond; een onbekende, en niet uw lippen.

27:3 Een steen is zwaar, en het zand gewichtig; maar de toornigheid des dwazen is zwaarder dan die beide.

27:4 Grimmigheid en overloping van toorn is wreedheid; maar wie zal voor nijdigheid bestaan?

27:5 Openbare bestraffing is beter dan verborgene liefde.

27:6 De wonden des liefhebbers zijn getrouw; maar de kussingen des haters zijn af te bidden.

27:7 Een verzadigde ziel vertreedt het honigzeem; maar aan een hongerige ziel is alle bitter zoet.

27:8 Gelijk een vogel is, die uit zijn nest omdoolt, alzo is een man, die omdoolt uit zijn plaats.

27:9 Olie en reukwerk verblijdt het hart; alzo is de zoetigheid van iemands vriend, vanwege den raad der ziel.

27:10 Verlaat uw vriend, noch den vriend uws vaders niet; en ga ten huize uws broeders niet op den dag van uw tegenspoed. Beter is een gebuur die nabij is, dan een broeder, die verre is.

27:11 Zijt wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart; opdat ik mijn smader wat te antwoorden heb.

27:12 De kloekzinnige ziet het kwaad, en verbergt zich; de slechten gaan henen door, en worden gestraft.

27:13 Als iemand voor een vreemde borg geworden is, neem zijn kleed, en pand hem voor een onbekende vrouw.

27:14 Die zijn vriend zegent met luider stem, zich des morgens vroeg opmakende, het zal hem tot een vloek gerekend worden.

27:15 Een gedurige druiping ten dage des slagregens en een kijfachtige huisvrouw zijn even gelijk.

27:16 Elkeen, die haar verbergt, zou den wind verbergen, en de olie zijner rechterhand, die roept.

27:17 Ijzer scherpt men met ijzer; alzo scherpt een man het aangezicht zijns naasten.

27:18 Die den vijgeboom bewaart, zal zijn vrucht eten; en die zijn heer waarneemt, zal geeerd worden.

27:19 Gelijk in het water het aangezicht is tegen het aangezicht, alzo is des mensen hart tegen den mens.

27:20 De hel en het verderf worden niet verzadigd; alzo worden de ogen des mensen niet verzadigd.

27:21 De smeltkroes is voor het zilver, en de oven voor het goud; alzo is een man naar zijn lof te proeven.

27:22 Al stiet gij den dwaas in een mortier met een stamper, in het midden van het gestoten graan, zijn dwaasheid zou van hem niet afwijken.

27:23 Zijt naarstig, om het aangezicht uwer schapen te kennen; zet uw hart op de kudden.

27:24 Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn?

27:25 Als het gras zich openbaart, en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden.

27:26 De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.

27:27 Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis, en leeftocht uwer maagden.