We Love God!

God: "I looked for someone to take a stand for me, and stand in the gap" (Ezekiel 22:30)

Before you turn your back on Jesus, look at his.

Bible – Afrikaans – Psalms Chapter 55:1-24.

Index: Afrikaans

 

Psalms 55

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

55:1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. n Onderwysing van Dawid.

55:2 o God, hoor my gebed en verberg U nie vir my smeking nie.

55:3 Luister na my en verhoor my; in my onrus dwaal ek rond en is verward,

55:4 weens die geroep van die vyand, weens die geraas van die goddelose; want hulle stort onreg op my af, en in toorn behandel hulle my as vyand.

55:5 My hart krimp inmekaar in my binneste, en verskrikkinge van die dood het op my geval.

55:6 Vrees en bewing kom oor my, en angs oordek my.

55:7 Toe het ek gesê: Ag, had ek maar vlerke soos ‘n duif, dan sou ek wegvlieg en wegbly!

55:8 Kyk, ek sou ver wegvlug; ek sou vernag in die woestyn! Sela.

55:9 Gou sou ek vir my ‘n skuilplek soek teen die onstuimige wind, teen die storm.

55:10 Verwar, Here, verdeel hulle spraak, want ek sien geweld en twis in die stad.

55:11 Dag en nag omring hulle dit op sy mure, en binnekant is onreg en moeite.

55:12 Wat onheil aanbring, is daarbinne, en verdrukking en bedrog wyk nie van sy markplein nie.

55:13 Want dit is geen vyand wat my smaad nie, anders sou ek dit dra; dit is nie my hater wat hom teen my groot maak nie, anders sou ek my vir hom wegsteek;

55:14 maar jy, ‘n man soos ek, my vriend en my vertroude!

55:15 Ons wat innig met mekaar omgegaan het, in die huis van God gewandel het met die woelige skare.

55:16 Laat die dood hulle oorval, laat hulle lewendig in die doderyk neerdaal; want boosheid is in hulle woning, in hulle binneste.

55:17 Maar ek, ek roep God aan, en die HERE sal my verlos.

55:18 Saans en smôrens en smiddags klaag ek en steun, en Hy hoor my stem.

55:19 Hy verlos my siel in vrede van die stryd teen my, want met menigtes is hulle teen my.

55:20 God sal hoor en hulle antwoord; ja, Hy wat op die troon sit van lankal af, Sela; omdat by hulle geen verbetering is en hulle God nie vrees nie.

55:21 Hy het sy hande uitgesteek teen die wat in vrede met hom geleef het; hy het sy verbond ontheilig.

55:22 Glad is die botterwoorde van sy mond, maar sy hart is oorlog; sy woorde is sagter as olie, maar hulle is ontblote swaarde.

55:23 Werp jou sorg op die HERE, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie.

55:24 Maar U, o God, sal hulle laat neerdaal in die put van vernietiging; manne van bloed en bedrog sal hulle dae nie tot op die helfte bring nie; maar ék vertrou op U.