Index: Afrikaans

 

Psalms 60

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
[37]
[38]
[39]
[40]
[41]
[42]
[43]
[44]
[45]
[46]
[47]
[48]
[49]
[50]
[51]
[52]
[53]
[54]
[55]
[56]
[57]
[58]
[59]
[60]
[61]
[62]
[63]
[64]
[65]
[66]
[67]
[68]
[69]
[70]
[71]
[72]
[73]
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
[81]
[82]
[83]
[84]
[85]
[86]
[87]
[88]
[89]
[90]
[91]
[92]
[93]
[94]
[95]
[96]
[97]
[98]
[99]
[100]
[101]
[102]
[103]
[104]
[105]
[106]
[107]
[108]
[109]
[110]
[111]
[112]
[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[119]
[120]
[121]
[122]
[123]
[124]
[125]
[126]
[127]
[128]
[129]
[130]
[131]
[132]
[133]
[134]
[135]
[136]
[137]
[138]
[139]
[140]
[141]
[142]
[143]
[144]
[145]
[146]
[147]
[148]
[149]
[150]

60:1 Vir die musiekleier; op die wysie van: Die Lelie van die Getuienis. ‘n Gedig van Dawid, om te onderrig.

60:2 Toe hy oorlog gevoer het teen die Arameërs van Mesopotámië en die Arameërs van Soba, en Joab teruggekom en die Edomiete verslaan het in die Soutdal, twaalf duisend.

60:3 o God, U het ons verstoot, ons vanmekaar geskeur; U was toornig; herstel ons!

60:4 U het die land laat bewe, dit gekloof; genees sy breuke, want dit wankel!

60:5 U het u volk harde dinge laat sien; U het ons bedwelmende wyn laat drink.

60:6 U het aan die wat u vrees, ‘n banier gegee, om te vlug vir die boog! Sela.

60:7 Sodat u bemindes gered mag word; verlos deur u regterhand en verhoor ons!

60:8 God het gespreek in sy heiligdom: Ek wil jubel, Ek wil Sigem verdeel en die dal van Sukkot afmeet.

60:9 Gílead is myne en Manasse is myne, en Efraim is die beskutting van my hoof; Juda is my veldheerstaf.

60:10 Moab is my waskom; op Edom werp Ek my skoen; jubel oor My, o Filistéa!

60:11 Wie sal my bring in die versterkte stad? Wie kan my lei tot in Edom?

60:12 Het U, o God, ons nie verwerp nie? En U trek nie uit, o God, saam met ons leërs nie.

60:13 Verleen ons hulp teen die vyand, want die mens se hulp is ydelheid.

60:14 In God sal ons kragtige dade doen, en Hy self sal ons vyande vertrap.